Działanie 6.8 – spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 października 2017

W dniu 16 października 2017 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, nr konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym:  działania realizowane w ramach 3 typu  projektu, wysokość alokacji, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, termin, formę i miejsce naboru, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania omówiono najczęściej popełniane błędy na podstawie doświadczeń z poprzednich konkursów oraz zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Prezentacja ze spotkania