Działanie 6.8 – Nabór wniosków w trybie konkursowym.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 grudnia 2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8.

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20
Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20
Termin, od którego można składać wnioskiod 03.01.2020 r.

 

Termin, do którego można składać wnioskido 03.02.2020 r., do godz.15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu 

04.05.2020 r.

Podział na rundyKonkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)W systemie LSI2014

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

· opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;

·  dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 03.01.2020 r. do 03.02.2020 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

–      jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne,

–      podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,

–      organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,

–     podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego w tym:

a)    realizacja usług zdrowotnych,

b)    działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych

c)    działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

d)    zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

e)    zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

f)     zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

 

Kryteria wyboru projektówZostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektuMaksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).

 

Minimalny wkład własny wynosi10%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów7 588 193,37zł
Regulamin konkursuDostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekProcedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

 

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linkiwww.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentównd

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Harmonogram

Lista sprawdzająca