Działanie 6.8 – Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 sierpnia 2020

W dniu 12 sierpnia 2020 r. ogłaszamy nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-N01/20 (skierowany do: Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie).

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20.
Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę IP w ramach RPO WZ ogłasza nabór w trybie nadzwyczajnym i wzywa Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie do złożenia dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, typ 6  Realizacja przedsięwzięć  związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20.   Podział na rundy nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Termin, od którego można składać wnioskiod 17.08.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioskido 24.08.2020 r., do godz.15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursuniezwłocznie
Miejsce składania wnioskówWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Sposób składania wniosku o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowaniewraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych odzakończenia naboru tj.: do 31.08.2020 r.
Kto może składać wniosek?  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Na co można otrzymać dofinansowanie?Na realizację przedsięwzięć  związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19.
Kryteria wyboru projektówZostały określone w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektuMaksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 wynosi 85 % wartości projektu. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 15 % wartości projektu. UWAGA! W danym naborze nie jest wymagany wkład własny projektodawcy. Wartość projektu jest w 100% dofinansowana ze źródeł wskazanych powyżej.
Minimalny wkład własny wynosinie dotyczy
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów15 118 345,00 zł
Regulamin konkursuDostępny na stronie www.wup.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.rpo.wzp.pl
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wnioseknie dotyczy
Pytania i odpowiedzi  Pytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.
Linki
 
 www.wup.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.rpo.wzp.pl.
Wersje archiwalne dokumentównd

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru