Działanie 6.7 RPO WZ – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lipca 2016

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014–2020 wzywa Wnioskodawców wyłonionych na etapie preselekcji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu priorytetowego Osi priorytetowej VI Rynek Pracy Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych ujętego w Kontrakcie Samorządowym i wykazanego na Liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014–2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Termin
składania wniosków
Od 04.07.2016 r. do 6 miesięcy od daty podpisania Kontraktu Samorządowego, w ramach którego dany projekt priorytetowy został przewidziany do realizacji.
Typ projektów
w ramach Działania 6.7
W ramach Działania 6.7 RPO WZ wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

 

Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 3[1], poprzez.:
1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce), w tym m.in.:
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci.
2. Wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce).
3.   Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień[2], np zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.
4.  Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym finansowanie przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.
Cel tematyczny
Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny
Priorytet inwestycyjny 8iv: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Cel interwencji
Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia.
Kwota dofinansowania
 
21 858 882,00 zł
 
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta
10%
Maksymalny % poziomu dofinansowania
90% (w tym 85% EFS i 5% budżet państwa)
Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Dokumentację aplikacyjną projektu priorytetowego należy złożyć do WUP w terminie naboru, tj. w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu Samorządowego, w ramach którego dany projekt priorytetowy został przewidziany do realizacji. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WUP pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu opublikowania wniosku w systemie LSI2014.
Miejsce składania wniosków
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Nabór w ramach Działania 6.7 Konkurs nr RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15. Dokumenty są przyjmowane pod wskazanym powyżej adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 §5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do WUP w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu opublikowania wniosku priorytetowego.
Sposób
i miejsce udostępnienia Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizuje spotkanie informacyjne dotyczące Regulaminu konkursu w następującym terminie:
–          19 lipca 2016 r. w Szczecinie.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania informacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zgłoszenia na spotkanie przyjmują Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Dodatkowe informacje nt. naboru
– Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl
oraz
– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).
Pliki do pobrania
·         Regulamin konkursu Pobierz plik
[1] Wsparcie jest zgodne ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
[2] Zgodnie z Wytycznymi Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Załączniki do Regulaminu konkursu
706,4 KiB
124 Downloads
Szczegóły