Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 25 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 w wersji 1.3.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:
  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy). W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.
Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.
Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16 w wersji 1.3 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów zostają udostępnione poniżej.
Regulamin konkursu 6.6 wersja 1.3
Regulamin konkursu 6.6 wersja 1.3
RK_DZIALANIE-6.6_WERSJA-1.3_AKTUALIZACJA-20160525.pdf
964,2 KiB
91 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu 6.6 wersja 1.3
Załączniki do regulaminu 6.6 wersja 1.3
zalaczniki-6.6-20160525.zip
Version: 6.6
33,4 MiB
34 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie AKC
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie AKC
opis-systemu-wyboru-projektow-przez-WUP-w-Szczecinie_AKC.pdf
130,3 KiB
63 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów AKC
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów AKC
opis-zmian-kryteriow-wyboru-projektow_AKC.pdf
258,9 KiB
78 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny AKC (2)
Schemat System Oceny AKC (2)
schemat_system_oceny_AKC-2.pdf
168,7 KiB
102 Downloads
Szczegóły