Działanie 6.6 Spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Daniel Sawicki | 27 kwietnia 2017

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat RPO WZ  2014-2020 – Konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17 Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.
Prezentacja ze spotkania