Działanie 6.6 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6.

Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do  lat 3

Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18

Termin, od którego można składać wnioski 18.05.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski 28.05.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 18.06.2018 r.
Miejsce składania wniosków  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 04.06.2018 r.
Kto może składać wnioski?

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Na co można otrzymać dofinansowanie? Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)
Minimalny wkład własny wynosi 5% wartości projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 13 992 000,00PLN
Regulamin konkursu Brak
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu.
Wzór decyzji o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nd.
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki www.wup.pl//

www.rpo.wzp.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wersje archiwalne dokumentów nd

Pobierz plik

Wezwanie do złozenia wniosków

Załączniki