Działanie 6.6 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy

Dodano przez: admin | 1 lutego 2016

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Termin,

składania wniosków

02.03.2016 r. – 31.03.2016 r.
Typ projektów
w ramach Działania 6.6
W ramach Działania 6.6 wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce), w tym m.in.:
  1. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
  2. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
  3. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
   i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
  4. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią
   i ogrodzeniem;
  5. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
  6. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci.
 2. Wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce).
 3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków
  z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.
 4. Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym finansowanie przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.
Cel tematyczny Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 8iv: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego
i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Cel interwencji Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej
i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia.
Kwota dofinansowania 22 352 941,18 zł
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 95% (w tym 85% EFS i 10% budżet państwa na podstawie kontraktu terytorialnego)
Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 03.04.2016 r.
Miejsce składania wniosków Pisemny wniosek o przyznanie pomocy do IOK w siedzibie/na adres: A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 309.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku
o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej
(np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 03.04.2016 r.

Sposób
i miejsce udostępnienia Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu
Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Dodatkowe informacje nt. naboru – Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Regulamin_konkursu_Dzialanie_6_6_RPO_WZ_wersja_1_0.pdf
673,9 KiB
67 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu
Załączniki do regulaminu
Zalaczniki_do_Regulaminu_konkursu_Dzialanie_6.6.zip
Version: 6.6
7,8 MiB
88 Downloads
Szczegóły