Działanie 6.5 – Wyjaśnienie odnośnie kryterium premiującego nr 2

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 sierpnia 2017

W związku z ogłoszonym 21 lipca 2017 roku konkursem nr: RPZP.06.05.00-IP-02-32-K29/17 oraz w nawiązaniu do wątpliwości poruszonych na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2017 r. Instytucja Pośrednicząca przedstawia wyjaśnienia dotyczące kwestii wystąpienia pomocy publicznej/de minimis związanej ze spełnieniem przedmiotowego kryterium.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (…) wersja 1.2 z dnia 18 sierpnia 2017 r.  przedmiotowe kryterium ma na celu zapewnić wysoką efektywność proponowanego wsparcia poprzez opracowanie działań ”szytych na miarę” dla konkretnego pracodawcy. Jednocześnie wnioskodawca musi zapewnić efektywność zatrudnieniową w tym przypadku na poziomie co najmniej 60 %.
Należy zatem mieć na uwadze, iż o ile samo wsparcie osób fizycznych, biernych zawodowo nie wiąże się z udzieleniem im pomocy publicznej/de minimis, o tyle skierowanie grupy docelowej projektu na szkolenia, wybrane zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami konkretnych przedsiębiorców, a następnie zapewnienie, iż te osoby zostaną zatrudnione u tych przedsiębiorców, dzięki skorzystaniu ze wsparcia, wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia bądź pomocy de minimis tymże przedsiębiorcom. Uzyskują oni bowiem w ten sposób korzyść ekonomiczną związaną z faktem, iż specjalnie dla ich potrzeb, ze środków publicznych, zapewniono przygotowanie potencjalnych pracowników do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku, co pozwala przedsiębiorcom obniżyć koszty prowadzenia działalności.
Podmiotem udzielającym pomocy będzie wnioskodawca a beneficjentem pomocy będzie przedsiębiorca, który skorzysta z faktu, iż osoba będą uczestnikiem projektu została zawodowo przygotowana w ramach tego projektu do podjęcia pracy u niego.
Jednocześnie, jeśli pomimo przeprowadzenia szkolenia pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy ostatecznie nie dojdzie do zatrudnienia u niego, nie zostanie udzielona mu pomoc publiczna/pomoc de minimis.
W przypadku organizacji stażu zawodowego lub praktyki zawodowej osób biernych zawodowo u pracodawcy, wydatki z tym związane nie będą stanowiły pomocy de minimis dla przedsiębiorcy przyjmującego stażystę lub praktykanta, o ile w ramach projektu nie dokonuje się refundacji przedsiębiorcy części kosztów organizacji stażu/praktyki.