Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram