Działanie 6.5 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 grudnia 2016

W dniu 15 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: wysokość alokacji, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki produktu i rezultatu, zasady oceny wniosków.
W drugiej części spotkania, podczas panelu dyskusyjnego, omówiono szczegółowo kryteria wyboru projektów oraz zaprezentowano pytania i odpowiedzi dotyczące zapisów dokumentacji konkursowej.
Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Będą w nich uczestniczyć osoby bierne zawodowo , które ukończyły 29 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby nisko wykwalifikowane.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest zwiększenie zatrudnienia wśród w/w osób poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Działanie oferuje  szeroki wachlarz wsparcia, odpowiadający na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia.
  1. Prezentacja ze spotkania