Działanie 6.5 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 sierpnia 2017

W dniu 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych RPO WZ 2014 -2020 – Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania omówiono najczęściej popełniane błędy na podstawie doświadczeń z poprzednich konkursów oraz zaprezentowano odpowiedzi napytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników. Omówiono także tworzenie budżetu w generatorze wniosków o dofinansowanie.
Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

Prezentacja ze spotkania