Działanie 6.5 RPO WZ – Spotkanie informacyjne w Koszalinie – Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: admin | 3 marca 2016

W dniu 29 lutego 2016 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W trakcie spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: wysokość alokacji, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki produktu i rezultatu, zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Następnie podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej.