Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 oraz Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 – Spotkanie Dyrektorów PUP na temat wdrażania projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 maja 2017

W dniu 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. omówienia bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego.
W pierwszej części spotkania podsumowano realizację II edycji projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 RPO WZ oraz Poddziałania 1.1.2 PO WER. Pani wicedyrektor Agnieszka Idziniak przedstawiła poziom wykorzystania kwot dofinansowania projektów pozakonkursowych w 2016 roku oraz podsumowała osiągnięte przez PUP wskaźniki w ujęciu kumulatywnym. W drugiej części spotkania omówiono kwestie  problemowe związane z wdrażaniem III edycji projektów pozakonkursowych PUP.