Działanie 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15.

Dodano przez: admin | 30 października 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oraz 7.11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniedo Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15, których termin publikacji został wyznaczony do dnia 30 października 2015 r., zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.