Działanie 6.5 oraz Poddziałanie 1.1.2 – Spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków pozakonkursowych

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 lutego 2017

W dniu 8 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER w tym: typy projektów, grupy docelowe, zasady oceny formalno-merytorycznej wniosków. W drugiej części spotkania omówiono założenia naboru wniosków w ramach Działania 6.5 RPO WZ. Podczas spotkania przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanych naborów jak również interpretacje zapisów regulaminów naborów. Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Będą w nich uczestniczyć osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane, dla których określono I i II profil pomocy. W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER projekty będą kierowane do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc tym osobom w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, odpowiadający na indywidualne potrzeby, w tym: staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Prezentacja ze spotkania Działanie 6.5

Prezentacja ze spotkania Poddziałanie 1.1.2