Działanie 6.5 – Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5.

Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19

Termin, od którego można składać wnioski 18.02.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski 01.03.2019 r. (do godziny 15:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu 19.04.2019 r.
Miejsce składania wniosków  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Kancelaria

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 oraz doręczeniu do IP RPO pisemnego wniosku o przyznanie pomocy[1], podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 06.03.2018 r.

Wnioski, które w odpowiedzi na wezwanie IP zostaną opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia terminu uznane będą za złożone po terminie.

Kto może składać wnioski? powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego
Na co można otrzymać dofinansowanie? Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:

a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

– identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i/lub kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,

– wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:

–  wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

–  wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.

e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

– niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

– wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w części IV Regulaminu naboru.

Ocena formalna i merytoryczna połączone zostały w jeden etap  oceny formalno – merytorycznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 100 % środków Funduszu Pracy (w tym: 85% stanowi dofinansowanie z UE)
Minimalny wkład własny wynosi W ramach projektów nie ma  możliwości wnoszenia wkładu własnego
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 38 921 081,00 zł
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl// , www.rpo.wzp.pl  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik 7.1 do Regulaminu naboru.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik 7.2 do Regulaminu naboru.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nd.
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//.

Linki www.wup.pl//, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.rpo.wz.pl
Wersje archiwalne dokumentów

[1] Dokument wygenerowany na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Pobierz plik:
Regulamin naboru
Załączniki