Działanie 6.5 – Informacja ws. określenia poziomu wsparcia we wniosku o dofinansowanie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 lutego 2019

W odniesieniu do zapisów w punkcie G.7 Źródła finansowania projektu Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wersja 2.3) wskazujących iż, poziom dofinansowania ze środków EFS nie może przekroczyć wartości 85,0000000000%, IP RPO WZ informuje, iż sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu pierwszeństwo w zastosowaniu mają zapisy Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19 wskazane w opisie znaczenia Kryterium Administracyjności „Intensywność wsparcia”, mówiące, że „Wnioskodawca zobowiązany jest określić poziom wsparcia zgodnego z zapisami Regulaminu naboru zgodnie z załącznikiem nr 7.7”.

Powyższe oznacza, iż określając w punkcie G.7 wniosku o dofinansowanie kwotę środków wspólnotowych i krajowych środków publicznych (zaokrąglając wyliczoną wartość do dwóch miejsc po przecinku), Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest zachować poziom wsparcia wynikający z załącznika nr 7.7 do Regulaminu naboru do dziesięciu miejsc po przecinku.