Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu naboru

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu 15 lutego 2019 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19 w wersji 1.1.

Konieczność dokonania aktualizacji wynika z faktu, iż Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS (obowiązująca dla naborów ogłaszanych po 1 stycznia 2019 r.) stanowiąca załącznik do Regulaminu naboru została zatwierdzona po ogłoszeniu w/w naboru. Ponadto, w pkt. 3.2.4 ujednolicono zapisy zgodnie z rozdziałem 4.1 Regulaminu naboru.

W Regulaminie nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19 wprowadzono zmiany zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.

W wyniku powyższego nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 7.4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu

Załączniku

Tabela rejestr zmian