Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 – Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe RPO WZ 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-001/16. Pobierz plik