Działanie 6.4 – Informacja dotycząca Beneficjentów w ramach konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pragnie poinformować iż, w ramach konkursu  nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17 realizowanego w ramach Działania 6.4 RPO WZ Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy,  poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie  doradczo-szkoleniowe, Beneficjentem jest wyłącznie Pośrednik Finansowy wyłoniony w drodze przetargu  przez Menadżera Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego (kryterium dopuszczalności nr 2 zgodność wsparcia punkt 2).
Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, mające na celu wyłonienie przedmiotowych Pośredników Finansowych,  zostało wszczęte 27 lipca br., natomiast termin otwarcia ofert został wyznaczony na 4 września br.
W celu zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.bgk.pl/bip/bzp-16-dpe-2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-mikropozyczka-w-ramach-projektu-pn-wspieranie-przedsiebiorczosci-poprzez-fundusz-funduszy-pomorza-zachodniego-537/