Działanie 6.4 (2 typ projektów) – Konsultacje społeczne Standardów udzielania wsparcia

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż przygotowana została propozycjaopisu wymagań dotyczących szczegółowych zasad wdrażania bezzwrotnych form wsparcia (w tym w połączeniu ze wsparciem pożyczkowym oferowanym w ramach Jeremie 2) przeznaczonych dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dla zapewnienia mechanizmów pozwalających na łączenie wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego konkurs, który zgodnie z Harmonogramem konkursów na 2020 rok w ramach RPO WZ został zaplanowany do ogłoszenia na 6 kwietnia 2020 r.- skierowany jest do podmiotów będących aktywnymi pośrednikami finansowymi wybranymi w ramach projektu Jeremie 2.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2019 r., ogłoszone zostają konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać do 3 stycznia 2020 r.(włącznie) w formie komentarzy lub poprawek (propozycji zmian wraz z uzasadnieniem)  naniesionych w trybie rejestracji zmian bezpośrednio na konsultowanym dokumencie (forma edytowalna pliku WORD do pobrania poniżej)drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje64@wup.pl.

Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 6.4, tj. podmioty będące aktywnymi pośrednikami finansowymi wybranymi w ramach projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” dla Działania 6.4 RPO WZ 2014-2020 jak i wszystkie podmioty i osoby zainteresowane.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona propozycja Standardów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia8 sierpnia 2019 r.

Poniżej plik do pobrania:

Standardy udzielania wsparcia