Działanie 6.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 30 sierpnia 2016

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.
Termin, składania wniosków
od 30.09.2016 r. do 31.10.2016 r.
Typ projektów w ramach Działania 6.1
1.     Wsparcie[1] skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw[2] oraz ich pracowników[3] w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:
a)     usługi szkoleniowe,
b)    usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
c)     inne usługi rozwojowe:
–        usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
–        coaching,
–        mentoring,
–        studia podyplomowe,
–        projekt zmiany,
–        egzamin,
d)    usługi e-learningowe.
Cel tematyczny
Cel Tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny
Priorytet Inwestycyjny8v: Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
Cel interwencji
Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przedsiębiorstwu/przedsiębiorcy możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.
Kwota dofinansowa -nia
54 000 000,00zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta
15%
Maksymalny % poziomu dofinansowania
85 % UE
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj.do 03.11.2016 r.
Miejsce składania wniosków
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 (kancelaria).
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy  uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57. § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej
(np. pocztą kurierską),  pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do 03.11.2016 r.
Sposób
i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl//, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 
Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące Regulaminu konkursu w następujących terminach:
–         14.09.2016 r.w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie
–         21.09.2016 r.w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie
Dodatkowe informacje nt. naboru
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:
– Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl
oraz
– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl
 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).
Pliki do pobrania
·         Regulamin konkursu Pobierz plik
·         załączniki do Regulaminu konkursu Pobierz plik
[1] Usługi wybrane z oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych – jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług.
[2] Ilekroć w PI 8v jest mowa o MŚP należy przez to rozumieć mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest udzielane dużym przedsiębiorstwom.
[3] Ilekroć w PI 8v jest mowa o pracowniku należy przez tą definicję rozumieć: personel w rozumieniu art.5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)