Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 września 2016

W dniu 19 września 2016 r. w sali konferencyjnej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: wysokość alokacji, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki produktu i rezultatu, zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków. W drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej.