Działanie 8.1 – Ogłoszenie konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 stycznia 2017

Dnia 19 stycznia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Numer naboru: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17.
Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Numer naboru:  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17
Termin, od którego można składać wnioski
27.02.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski
05.04.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
03.08.2017 r.
Miejsce składania wniosków
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 10.04.2017 r.
Kto może składać wnioski?
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353),
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1.     Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wistniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
2.     Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3.     Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
a)     zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b)    zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c)     zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
d)    zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
4.     Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
5.     Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:
a)     kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b)    wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c)     współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85% wartości projektu
Minimalny wkład własny wynosi
15% wartości projektu
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
11 560 000,00zł
Regulamin konkursu
Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl, oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. KażdyWnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wnioskuw zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi
Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl.
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl
Linki
www.wup.pl
Wersje archiwalne dokumentów
nd

 

Pliki do pobrania: Regulamin, załącziki i harmonogram konkursu