Działanie 7.1 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 czerwca 2018

Dnia 21 czerwca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym.

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Termin, od którego można składać wnioski 2.07.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski 10.09.2018 r., godz. 15:00.
Miejsce składania wniosków  W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 17.09.2018 r.
Kto może składać wnioski? – ośrodki pomocy społecznej,

– powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna),

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie naboru.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 85% (85% EFS)
Minimalny wkład własny wynosi 15%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 33 128 560,00  zł
Regulamin naboru Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd

 

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki