Weź udział w szkoleniach i kursach dla przedsiębiorców

Dodano przez: admin | 17 sierpnia 2017

Podmiotowy System Finansowania (PSF) usług rozwojowych to sposób dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na realizację projektów w ramach PSF przewidziano kwotę w wysokości 68,5 mln zł na okres 4 lat. System popytowy umożliwia przedsiębiorcy samodzielne wybrania szkolenia, kursu lub innej formy z puli oferowanej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i otrzymać refundację w wysokości od 50 do 80% kosztów.

Dodatkowo wprowadzono znaczne ułatwienia w ubieganiu się o refundację. W tym celu wybrano tzw. Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy na każdym etapie, od rekrutacji, po wybór usługi mają świadczyć przedsiębiorcom pomoc.

DLA KOGO?

 • mikroprzedsiębiorstwo

– zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

– jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro;

 • małe przedsiębiorstwo

– zatrudniające mniej niż 50 pracowników

– jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

 • średnie przedsiębiorstwo

– zatrudniające mniej niż 250 pracowników

– jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

 

 • Mobilny Doradca:

– pracuje w terenie

– przyjedzie do Ciebie w dogodnym terminie

– pomoże Ci w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej

– doradzi w wyborze konkretnej usługi odpowiadającej Twoim potrzebom

 • Wyszukiwarka online:

– 21 głównych obszarów tematycznych, podzielonych na szczegółowe kategorie

– system filtrów ułatwiających znalezienie odpowiedniej usługi

 • Giełda Usług:

– możesz z niej skorzystać, jeśli nie znajdziesz interesującego Cię szkolenia

– pozwala zgłosić zapotrzebowanie na sprecyzowaną usługę szkoleniową dla Twojej firmy

– po skorzystaniu z usługi, możesz ją ocenić i podzielić się opinią z innymi użytkownikami Bazy Usług Rozwojowych(BUR)

 

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość  dofinansowania w projekcie przypadająca na jeden pese/jednego pracownika– 6000 zł

 

Refundacja kosztów wybranych usług wynosi, co do zasady, co najmniej 50%.

 

Dofinansowanie może być wyższe i wynosić:

 

80%, w przypadku gdy do:

·         przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,

·         przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,

·         przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

·         usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym

          Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,

·         przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER;

·         przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,

·         przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

 

UŁATWIENIA W APLIKOWANIU O REFUNDACJĘ

Jeśli firma planuje podnieść kompetencje i umiejętności swoich pracowników, powinna skontaktować się z Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Operator służy Przedsiębiorcy pomocą na każdym etapie – począwszy od wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej,  poprzez pomoc w założeniu konta w systemie BUR, po rozliczenie wsparcia.

 

W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZOSTAŁY WYBRANE TRZY PODMIOTY PEŁNIĄCE FUNKCJĘ OPERATORA

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Przemysłowa 8 (pokój 210), 75-216 Koszalin

 

www.uslugirozwojowe.karrsa.pl

 

Dane Mobilnych Doradców

Koszalin:

– Paulina Sułek, tel. 515 416 845, e-mail:    p.sulek@karrsa.pl

– Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890, e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

– Małgorzata Leśniewska tel. 511 996 249, e-mail: m.lesniewska@karrsa.pl

– Ewa Szydłowska tel. 511 996 395, e-mail: e.szydlowska@karrsa.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel. 91/312 9216, fax 91/312 9201

e-mail: fur@fur.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

www.pfp.com.pl

Oddział w Koszalini

eul. Partyzantów 17 (pokój 202), 75-411 Koszalin

tel./fax 94/34 07 035, 784 689 616

Oddział w Wałczu

ul. Południowa 10B (pokój 205), 78-600 Wałcz

tel./fax 67/25 83 086

Dane Mobilnych Doradców

Joanna Ligenza

tel. 91 312 92 23, kom. 882 348 218

e-mail: j.ligenza@pfp.com.pl

Piotr Stokłosa

tel. 91 428  36 52, kom. 784 961130

e-mail: p.stoklosa@pfp.com.pl

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

 1. św. Ducha 2 (parter, pok. 13), 70-205 Szczecin

tel. 91/4329332, fax 91/4882626

e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

Dane Mobilnych Doradców

Iwona Król

tel. 91 43 29 308, kom. 512 205 810

Jolanta Chełstowska

tel. 91 43 29 336, kom. 512 205 700

Karolina Czerwińska-Cendrowska

tel. 91 81 36 450, kom. 512 205 708

Agnieszka Sieradzka-Hajduk

tel. 91 43 29 318, kom. 512 205 545

Justyna Kankowska

tel. 91 43 29 306,  kom. 512 205 546

Ewelina Józefowicz-Kamińska

tel. 91 43 29 312, kom. 506 907 284

 
 


FORMULARZ REKRUTACYJNY I UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • Formularz rekrutacyjn ynależy wypełnić online, podając w nim podstawowe informacje o firmie. Dotyczą one m.in.:

– rodzaju działalności gospodarczej

– prowadzenia działalności (lub nie) w preferowanych branżach bądź sektorach wskazanych w „Wykazie inteligentnych  specjalizacji  województwa zachodniopomorskiego”

– wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników, którzy będą objęci wsparciem

– sytuacji ekonomicznej firmy.

 

Po złożeniu przez przedsiębiorcę wymaganej dokumentacji Operator przygotuje umowę uczestnictwa w projekcie. Z chwilą jej podpisania przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny (tzw. ID wsparcia), który umożliwia mu zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy podkreślić, że wybór usług rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie ze środków EFS, odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu BUR. W bazie tej znajduje się wielki wybór usług rozwojowych, oferowanych obecnie na rynku przez firmy szkoleniowe, zakłady doskonalenia, uczelnie itp.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

KATEGORIE DOSTĘPNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH

 

 • szkoleniowe: szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne
 • rozwojowe o charakterze zawodowym: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
 • e-learningowe: szkolenia synchroniczne i asynchroniczne (odbywające się w czasie rzeczywistym i niewymagające jednoczesnej obecności ucznia i szkolącego, kontakt odbywa się np. przez pocztę elektroniczną)
 • inne: usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany.

   

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

OPERATORZY I MOBILNI DORADCY

 

W ramach projektów Operatorzy przewidzieli również wsparcie tzw. mobilnych doradców, którzy będą pracować w terenie, przyjeżdżając do przedsiębiorców, w dogodnych dla nich terminach i godzinach. Celem tego wsparcia jest zachęcenie do uczestnictwa w projekcie, pomoc w  przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i doradztwo dotyczące wyboru konkretnej usługi, odpowiadającej potrzebom podmiotów gospodarczych.

Koszt uczestnictwa pracowników w wybranym kursie, zajęciach z coachem lub innej formie przedsiębiorstwo/przedsiębiorca pokrywa w całości z własnych środków. Dopiero po zrealizowaniu wybranej przez siebie usługi rozwojowej i dokonaniu jej oceny w Bazie, przedkłada potwierdzenie zapłaty Operatorowi i uzyskuje refundację tych wydatków w wysokości określonej w umowie wsparcia.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

UZYSKANIE FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – KROK PO KROKU

 

 • Przedsiębiorca:

– we współpracy z Operatorem bądź samodzielnie określa swoje potrzeby rozwojowe

– wypełnia formularz rekrutacyjny

– zawiera umowę z Operatorem

– wybiera w Bazie Usług Rozwojowych lub zamawia na giełdzie usług interesującą go ofertę i ją opłaca

– uczestniczy w wybranym wsparciu

– ocenia usługę i odbiera od Operatora zwrot kosztów poniesionych na daną usługę.

 

 • Operator:

– wylicza dla przedsiębiorcy jego wkład własny

– wystawia przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

– zawiera umowę wsparcia z przedsiębiorcą

– zajmuje się obsługą finansową

– refunduje wydatki przedsiębiorcy na podstawie dokumentów finansowych dostarczonych Operatorowi po zakończeniu wsparcia

– zapewnia bieżącą obsługę w BUR.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CO POWINIEN ZROBIĆ PRZEDSIĘBIORCA:

 

 • Zgłosić się do jednego z naszych Operatorów i spotkać się z mobilnym doradcą, który pomoże w zbadaniu potrzeb rozwojowych/szkoleniowych (jeżeli jest taka potrzeba).

   

Założyć profil w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w  razie potrzeby pomoże w tym mobilny doradca.

 • Podpisać z wybranym przez siebie Operatorem umowę wsparcia dotyczącą kosztów wybranej przez siebie usługi rozwojowej. Mobilny doradca pomoże wypełnić wymagane dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie wybranej usługi.
 • Skorzystać z wybranej usługi i opłacić fakturę za tę usługę. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie (co najmniej) poniższe warunki:

– zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR

– wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup wybranej usługi rozwojowej

– wydatek został prawidłowo udokumentowany

– usługa  rozwojowa  została  zrealizowana  zgodnie  z  założeniami, tj.  zgodnie  z  programem, formą,  na  warunkach   i   w   wymiarze   czasowym

określonym w Karcie Usługi

– usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

 • Zgłosić się do Operatora, z którym została podpisana umowa o dofinansowanie, po refundację nawet do 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej.
 • Po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnej dokumentacji potwierdzającej skorzystanie z usługi rozwojowej Operator wypłaca dofinansowanie.

DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU UDZIELAJĄ:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie
ul. A . Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
e-mail: efs@wup.pl
tel. 91 42 56 164
www.wup.pl
 • Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
75-846 Koszalin
e-mail: efskoszalin@wup.pl
tel. 94 344 50 25/26
www.facebook.com/wupszczecin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

e-mail: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

www.rpo.wzp.pl

 

Znajdź Punkt Informacyjny

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pn-pt. 7.30-15.30
tel. 91 42 56 163
e-mail: efs@wup.pl

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna. © Ministerstwo Rozwoju 2014-2017