Dodano przez: admin | 9 grudnia 2015

[hrefy po lewej stronie]

ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – informacje podstawowe

Forma partnerstwa gmin

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM).

Obszar realizacji instrumentu ZIT

Obszarem realizacji instrumentu ZIT jest obszar następujących 13 gmin (członków SSOM): Miasto Szczecin, Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Miasto Stargard Szczeciński, Stepnica, Miasto Świnoujście. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 734/2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie ZIT

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jestStowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 20 maja 2015 r.

Wysokość alokacji ZIT w RPO WZ 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego określona w RPO WZ 2014 – 2020 wynosi 109,1 mln EUR, w tym środki EFRR – 97,9 mln EUR oraz środki EFS – 11,2 mln EUR.

Podział alokacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Podział alokacji na realizację zadań w zakresie wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych (OP) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WZ 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie:

 • Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (PI 3c) – 5 mln EUR;
 • Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (PI 3a) – 20 mln EUR

II OP Gospodarka Niskoemisyjna:

 • Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 4e) – 49,9 mln EUR;
 • Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 4c) – 15 mln EUR;

V OP Zrównoważony Transport:

 • Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 7b) – 8 mln EUR;

VIII OP Edukacja:

 • Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 10i) – 7,8 mln EUR;
 • Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 10iv) – 3,4 mln EUR.

Podstawa programowa wdrażania ZIT – Strategia ZIT

Informacje o Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu dokumentu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Wymiar strategiczny ZIT – cele strategiczne ZIT

Informacje o celach strategicznych i operacyjnych zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii ZIT dla SOM przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Wymiar strategiczny ZIT – przedsięwzięcia strategiczne

Informacje o liście projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Regionalnego oraz krajowych programów operacyjnych zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii ZIT dla SOM przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Podstawowe dane statystyczne

 • Powierzchnia – 2 794 km2, tj. 12,2% obszaru województwa;
 • Ludność – 687,2 tys. mieszkańców tj. 39,9% populacji województwa, Szczecin – 408,2 tys. mieszkańców
 • Gęstość zaludnienia – 246 osób/km2, województwo – 75 osób/km2;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 7,2%, województwo – 10,0%;
 • Wskaźnik urbanizacji – 87%, województwo – 69%.

Kontakt

www.som.szczecin.pl
Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
tel. 91 421 71 60
fax. 91 421 71 69
e-mail: biuro@som.szczecin.pl