ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dodano przez: admin | 9 grudnia 2015

[hrefy po lewej]

ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego – informacje podstawowe

Forma partnerstwa gmin

Porozumienie o współpracy w celu realizacji ZIT – Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT

Obszarem realizacji instrumentu ZIT jest obszar następujących 19 gmin (sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r.): Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Miasta Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 910/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie ZIT

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego jest Gmina Miasto Koszalin, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 23 czerwca 2015 r.

Wysokość alokacji ZIT w RPO WZ 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego określona w RPO WZ 2014 – 2020 wynosi 40 mln EUR, w tym środki EFRR – 34 mln EUR oraz środki EFS – 6 mln EUR.

Podział alokacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Podział alokacji na realizację zadań w zakresie wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych (OP) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WZ 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie:

 • Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 3c) – 5 mln EUR;
 • Działanie 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 3a) – 10 mln EUR;

II OP Gospodarka Niskoemisyjna:

 • Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 4e) – 15 mln EUR;

V OP Zrównoważony Transport:

 • Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 7b) – 4 mln EUR;

VIII OP Edukacja:

 • Działanie 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10i) – 4 mln EUR;
 • Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10iv) – 2 mln EUR.

Podstawa programowa wdrażania ZIT – Strategia ZIT

Informacje o Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu dokumentu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Wymiar strategiczny ZIT – cele strategiczne ZIT

Informacje o celach strategicznych i operacyjnych zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii ZIT dla KKBOF przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Wymiar strategiczny ZIT – przedsięwzięcia strategiczne

Informacje o liście projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Regionalnego zostaną uzupełnione po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii ZIT dla KKBOF przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Podstawowe dane statystyczne

 • Powierzchnia – 3 175 km2, tj. 13,8% obszaru województwa;
 • Ludność – 299,6 tys. mieszkańców, tj. 17,4% populacji województwa;
 • Gęstość zaludnienia – 94 osób/km2, województwo – 75 osób/km2;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 12,1%, województwo – 10,0%;
 • Wskaźnik urbanizacji – 69%, taki sam jak na terenie całego województwa.

Kontakt

www.koszalin.pl
Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel.  94 348 87 70
fax:  94 348 88 69

Załączniki

Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT

Porozumienie o współpracy w celu realizacji ZIT – Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2.73 MB
Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r. do Porozumienia międzygminnego

Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT