Dodano przez: admin | 9 grudnia 2015

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Regionalnego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Program Regionalny składa się z 10 Osi Priorytetowych zakładających finansowanie z dwóch uzupełniających się funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  • EFRR – 1 150 818 353 EUR
  • EFS – 450 420 863 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zdecydowana większość środków ok. 72% całkowitej alokacji przeznaczonej na program pochodzić będzie z EFRR.  Zgodnie z celami funduszu przeznaczona zostanie na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.

Oś Priorytetowa: I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Cel Tematyczny: CT 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

– Alokacja: 70 385 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

– Alokacja: 271 665 000 EUR

Oś Priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna

Cel Tematyczny: CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

– Alokacja: 217 711 416 EUR

Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Cel Tematyczny: CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

– Alokacja: 30 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

– Alokacja: 43 000 000 EUR

Oś Priorytetowa: IV Naturalne otoczenie człowieka

Cel Tematyczny: CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

– Alokacja: 45 000 000 EUR

Cel Tematyczny 8

– Alokacja: 45 000 000 EUR

Oś Priorytetowa: V Zrównoważony transport

Cel Tematyczny: CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

– Alokacja: 282 655 292 EUR

Oś Priorytetowa: IX Infrastruktura publiczna

Cel Tematyczny: CT 2 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK

– Alokacja: 20 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

– Alokacja: 90 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

– Alokacja: 35 000 000 EUR

Suma alokacji: 1 150 818 353

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Pozostałe 28% budżetu Programu ukierunkowanych zostanie na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy

Cel Tematyczny: CT 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

– Alokacja: 165 000 000 EUR

Oś Priorytetowa: VII Włączenie społeczne

Cel Tematyczny: CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

– Alokacja: 131 180 000 EUR

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja

Cel Tematyczny: CT 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

– Alokacja: 90 191 295 EUR

Oś Priorytetowa: X Pomoc Techniczna

– Alokacja: 64 049 568 EUR

Suma alokacji: 450 420 863 EUR


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2021 r.”

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WZ 2014-2020 przez WUP w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VI, VII i VIII poprzez:

  • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji)
  • zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1464,00
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 60
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 27
  • Liczba działań informacyjno – promocyjnych o szerokim zasięgu – 1

Wartość projektu to 11 218 489,00 PLN ( Wkład Funduszy Europejskich: 9 535 716,00 PLN, Wkład Budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 682 773,00 PLN).