Komitet Sterujący Podmiotowego Systemu Finansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 lipca 2017

Komitet Sterujący Podmiotowego Systemu Finansowania(KS PSF) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze. Powołany został Zarządzeniem nr 64/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i odpowiada za usprawnianie wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim, realizowanego przez Operatorów wybranych w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.
Zadania Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania
 • KS analizuje, rozpatruje oraz wyjaśnia bieżące problemy, zaistniałe przy realizacji projektu/ów.
 • KS okresowo bada postępy w zakresie osiągania celów projektu (w tym wskaźników oraz postępów finansowych), na podstawie sprawozdań przedkładanych przez Operatorów.
 • Analizuje rezultaty i postępy realizacji wskaźników projektu/ów.
 • KS przedkłada IP RPO WZ propozycje zmian lub analiz dotyczących Działania 6.1 RPO WZ 2014-2020, ułatwiających i usprawniających realizację jego celów.
 • Przedkłada IP RPO WZ opinie w sprawie wypowiedzenia umowy/ów o dofinansowanie projektu/ów i zakończenia współpracy z Operatorem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nadużyć lub braku postępu w realizacji projektów.
 • KS opiniuje działania podejmowane przez Operatorów.
 • KS opiniuje plany zaradcze przygotowywane przez Operatorów w przypadku występowania problemów w realizacji projektu/ów.
 • KS opiniuje i monitoruje wdrażanie w ramach projektu/ów rekomendacji z przeprowadzonych ewaluacji PSF w regionie oraz ogólnokrajowych.
 • KS monitoruje ryzyka związane z realizacją projektu/ów oraz opiniuje przedstawione przez Operatora sposoby jak najskuteczniejszego zarządzania nimi.
Operatorzy wybrani w konkursie w ramach Działania 6.1 RPO WZ 2014-2020
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Skład Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania
 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – jako Przewodniczący KS,
 • Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Wszyscy Koordynatorzy projektów delegowani przez Operatorów PSF (nie więcej niż jeden przedstawiciel od jednego Operatora PSF),
 • Naczelnik Wydziału Kontroli EFS WUP Szczecin,
 • Naczelnik Wydziału Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości EFS WUP Szczecin,
 • Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS WUP Szczecin,
 • Stali zastępcy wyznaczeni przez głównych Członków KS,
 • Sekretarz KS, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Tryb wyboru członków
Członkowie są delegowani przez przedstawicieli Operatorów oraz przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.
Regulamin Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 13.06.2017 r.
Regulamin Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 22.09.2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulamin Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania

Regulamin został zatwierdzony podczas I posiedzenia KS Uchwałą nr 1/17 w dniu 13 czerwca 2017 r.
Posiedzenia, uchwały, protokoły:

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 13.06.2017

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 08.09.2017

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 27.10.2017

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 16.04.2018

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 17.12.2018 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 28.06.2019 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 27.02.2020 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 22.09.2020 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego  Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 28.01.2021 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 29.03.2022 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 07.02.2023 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 05.06.2023 r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 12.12.2023 r.

Sekretariat Komitetu Sterującego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
Sekretarz: Milena Jerchewicz-Rom
tel. 91-42-56-173
e-mail: sekretarz_kspsf@wup.pl