Dowiedz się więcej o instytucjach

Dodano przez: admin | 9 grudnia 2015

Poznaj instytucje zarządzające i wdrażające Program Regionalny, oraz zakres ich zadań i kompetencji.

Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie Programu Regionalnego i za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym i przez nią jest powoływany.

Baza ekspertów oceniających wnioski

Komitet Sterujący Podmiotowego Systemu Finansowania


Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, którego aparatem pomocniczym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania Instytucji Zarządzającej w perspektywie 2014-2020 realizowane są przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu takie jak: Wydział Zarządzania Strategicznego oraz Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.
Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczących.
W odróżnieniu od rozwiązań zastosowanych dla perspektywy 2007-2013, na mocy art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Instytucja Zarządzająca część zadań związanych z realizacją Programu Regionalnego powierza Instytucjom Pośredniczącym.
Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych.
W drodze pisemnych porozumień zostają powierzone zadania związane z wdrażaniem Programu, z następującego zakresu:
 • wybór projektów do dofinansowania;
 • zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu;
 • zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywania wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta części budżetowej;
 • zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania Programu Regionalnego;
 • prowadzenie kontroli realizacji Programu Regionalnego;
 • weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • nakładanie korekt finansowych;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym: wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów oraz decyzji o zapłacie odsetek, wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów;
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie ewaluacji Programu Regionalnego;
 • monitorowanie postępów realizacji Programu Regionalnego.
Dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP)
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zostają powierzone zadania z zakresu wdrażania osi priorytetowych obejmujących cele tematyczne dotyczące wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników, wspierania włączania społecznego i walki z ubóstwem oraz inwestowania w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2021 r.”

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WZ 2014-2020 przez WUP w Szczecinie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VI, VII i VIII poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji)
 • zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, promocji.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 1464,00
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 60
 • Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 27
 • Liczba działań informacyjno – promocyjnych o szerokim zasięgu – 1

Wartość projektu to 11 218 489,00 PLN ( Wkład Funduszy Europejskich: 9 535 716,00 PLN, Wkład Budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 682 773,00).

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie realizować działania w ramach osi priorytetowych Programu Regionalnego obejmujących cele tematyczne dotyczące wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz promowania dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem