Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 października 2017

Dnia 13 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja polityk horyzontalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu (etap planowania, wdrażania, trwałości).
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 7 listopada 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!