Działanie 7.6 Typ 1, 2 i 3 zaproszenie na spotkania informacyjne – Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 maja 2017

Dnia 23 maja 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020.

Typ 1 projektu: Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych)

Typ 2 projektu: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Typ 3 projektu: Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 22 maja 2017 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonych  formularzy.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.
Pobierz plik:
Formularz zgłoszeniowy 7.6 Typ 1 i 3
Formularz zgłoszeniowy 7.6 Typ 2