RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 lipca 2018

Oś, Działanie: Oś prioretytowa VII, Działanie 7.3
Alokacja: 53 022 079 zł

FAQ –  najczęściej zadawane pytania

IP RPO WZ 2014-2020 informuje, że na etapie aplikowania nie zakłada zmiany Regulaminu konkursu w zakresie grupy docelowej tj. poszerzenia zapisów o osoby fizyczne, które otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do złożenia i/lub prowadzenia  działalności w sektorze ekonomii społecznej, niemniej jednak, złoży do IZ RPO WZ 2014-2020 propozycję zmian zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej RPO WZ (SOOP RPO WZ) w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z opisem znaczenia kryterium dopuszczalności „zgodność z typem projektu”, za zgodą IP na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu konkursu w zakresie spełnienia przedmiotowego kryterium, z uwagi na zmiany dokumentów nadrzędnych, tj. RPO WZ 2014-2020, SOOP RPO WZ 2014-2020, przepisów prawa – mających wpływ na założenia dotyczące grupy docelowej i/lub typu projektu.

W związku z powyższym IP nie planuje wydłużenia terminu naboru projektów.

Planując wsparcie w ramach projektu należy kierować je do grup docelowych zgodnych z brzemieniem obowiązującego Regulaminu konkursu, natomiast na etapie realizacji projektu, w sytuacji gdy SOOP RPO WZ 2014-2020 w przedmiotowym zakresie zostanie zmieniony, pod warunkiem otrzymania zgody IP RPO WZ 2014-2020, wnioskodawca będzie mógł wprowadzić zmiany w przedmiotowym zakresie.

Lista wniosków po protestach - stan na dzień 04.01.2019
Lista wniosków po protestach - stan na dzień 04.01.2019
Lista-wnioskow-po-protestach-KOP-7.3-4.01.2019-K38.pdf
165,1 KiB
174 Downloads
Szczegóły
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzien 31.12.2018
Zbiorcza lista zawartych umów - stan na dzien 31.12.2018
Zbiorcza-lista-zawartych-umow-w-ramach-konkursu-stan-na-dzien-31.12.2018.pdf
165,2 KiB
171 Downloads
Szczegóły
Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 wersja 1.3
1,3 MiB
43 Downloads
Szczegóły
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - stan na dzień 9.10.2018
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - stan na dzień 9.10.2018
lista_wnioskow_po_zakonczeniu_oceny_pod_wzgledem_brakow_formalnych_na_www9_10_2018.pdf
226,2 KiB
171 Downloads
Szczegóły
Lista sprawdzająca dla projektodawcy - stan na dzień 17.08.2018 r.
340,4 KiB
181 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1, tabela zmian, załączniki - stan na dzień 02.08.2018 r.
11,6 MiB
98 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Regulamin konkursu, załączniki, harmonogram
Regulamin-konkursu-zalaczniki-harmonogram.zip
9,6 MiB
102 Downloads
Szczegóły