Stanowiska i interpretacje

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 lutego 2017

Interpretacja ws. zasady konkurencyjności i rozeznania rynku w projektach EFS

 
1. Czy sporządzając i upubliczniając zapytanie ofertowe w ramach procedury zasady konkurencyjności możliwe jest wskazanie skróconego terminu zakończenia składania ofert, na przykład do godziny 15:00, czyli godziny, do której pracuje biuro? W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 była taka możliwość, pod warunkiem wyraźnego wskazania tego faktu w zapytaniu ofertowym.
Ad. 1. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dn. 20 stycznia 2017 r.termin na złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności (zgodnie z pkt 8 lit. a tiret vi. sekcji 6.5.2 Wytycznychw zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) wynosi:
  1. nie mniej niż 7 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości niższej niż do 209 000 EUR;
  2. nie mniej niż 14 dni – w przypadku robót budowlanych o wartości niższej niż 5 225 000 EUR;
  3. nie mniej niż 30 dni – w przypadku dostaw i usług o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EUR oraz w przypadku robót budowlanych o wartości równej lub przekraczającej 5 225 000 EUR;
od daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ofertę złożoną przez potencjalnego wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zamawiający uznaje za ofertę złożoną w terminie (w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej).
Zamawiający zobowiązany jest ustalić termin na składanie ofert (osobiście, pocztą tradycyjną czy elektronicznie) z uwzględnieniem minimalnej liczby dni, o których mowa w pkt 8 lit. a tiret vi. sekcji 6.5.2 Wytycznych. Ustalenie terminów składania ofert krótszych niż przewidziane w Wytycznych jako minimalne (np. poprzez ustalenie, że oferty można składać osobiście w godzinach pracy biura, tj. do godz. 15.00, podczas gdy ostateczny termin upływa o godz. 23:59 tego samego dnia) może skutkować korektą finansową, o ile wskutek działania zamawiającego doszło do powstania szkody finansowej (realnej lub potencjalnej) – w takim przypadku zastosowanie będzie mieć korekta wskazana w pkt 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200).
Zasada ustalania terminu składania ofert obowiązująca w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 polegająca na tym, że zamawiający może ustalić ostateczny termin osobistego składania ofert w godzinach pracy biura np. do godz. 15:00 ostatniego dnia, nie obowiązuje w ramach obecnej perspektywy finansowej z racji tego, iż przeprowadzenie zamówień w ramach projektów 2014-2020 jest wspomagane przez bazę konkurencyjności umieszczoną w: bazakonkurencyjności.gov.pl.
2. Czy w przypadku, gdy Beneficjent nie jest formalnie zobowiązany do przeprowadzenia procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności (tj. prawidłowo oszacowana wartość zamówienia nie przekroczyła 50 tys. PLN netto), to czy mimo wszystko może zastosować taką właśnie procedurę zamówienia?
Ad. 2. Wytycznew zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, a rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych do wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Niemniej jednak Beneficjenci dla wydatków do 50 tys. PLN netto włącznie mogą zastosować zasadę konkurencyjności pod warunkiem dopełnienia procedur rozeznania rynku wskazanych w Wytycznych i Umowie o dofinansowanie.
3. Czy jest konieczność zamieszczania na portalu pl zamówienia, którego oszacowana wartość nie przekroczyła 50 tys. PLN netto, a została przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności?
Ad. 3. Bazakonkurencyjnosci.gov.pl dedykowana zamówieniom udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności nie służy do upubliczniania zapytań ofertowych powstałych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku. Zatem, nawet jeśli beneficjent zdecyduje się na zastosowanie zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto uzupełnionej o procedurę rozeznania rynku, to procedura ta nie będzie obejmować upublicznienia zapytania ofertowego w rozumieniu zasady konkurencyjności, tj. zastosowania bazy konkurencyjności.
4. Czy w przypadku naruszeń procedury zasady konkurencyjności w zamówieniu, którego oszacowana wartość nie przekraczała 50 tys. PLN netto, należy stosować korekty finansowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?
Ad. 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200) nie ma zastosowania do zasady konkurencyjności przeprowadzonej dla wydatków do 50 tys. PLN włącznie.

 

Interpretacja przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) z dnia 2 marca 2017 r., punkt 8 podrozdziału 6.5 – Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych stwarza beneficjentowi możliwość niestosowania procedur przy udzielaniu zamówień.
Zgodnie z przypisem 32 do ww. pkt 8 określone przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.
W przedmiotowym piśmie IZ PO WER przedstawiono interpretację wyłączeń od zasady konkurencyjności zawartych w pkt 8. Przywołuje się również dokument opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych tj.: „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki“.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca PO WER oraz RPO WZ prosi Beneficjentów o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i stosowanie interpretacji również przy realizacji projektów w ramach RPO WZ.
Interpretacja przesłanek z punktu 8 Podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020
Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki