Działanie 8.8 (K57) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 stycznia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Szukam finansowania na uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z nowymi standardami kształcenia n-li z sierpnia b.r. Studia skierowane byłyby dla dla osób, które: 1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub 2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Studia nadawałyby nowe kwalifikacje nauczycielom z zakresu edukacji, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z dodatkowym uprawnieniem do doradztwa zawodowego dla osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, które to są osobami wykluczonymi z rynku pracy.

 1. Czy jednostka, która startuje w konkursie musi być z wyszczególnionego obszaru czy wystarczy, że działania w projekcie mają być skierowane do beneficjentów z wymienionego obszaru (czyli uczestnicy studiów to będą n-le z wymienionego obszaru)?
 2. Czy istnieje jakiś iny konkurs, który umożliwiłby realizację mojego pomysłu?

W ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Mając na uwadze powyższe nie ma formalnych przeszkód aby o dofinansowanie występował podmiot spoza obszaru Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF), natomiast grupa docelowa projektu musi obejmować obszar KKBOF i mogą ją stanowić:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,

Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż w ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 14. Pozostałe typy projektów w tym typ nr 4 Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
 15. kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne lub praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,,
 16. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą; studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
 17. wspieranie istniejących, budowanie nowych lub  moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
 18. realizację programów wspomagania,
 19. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
 20. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element działań projektowych możliwe jest do sfinansowania w ramach wszystkich działań w ramach osi VIII Edukacja RPO WZ 2014-2020.