Działanie 8.8 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 września 2016

Najczęściej zadawane pytania
1.  Adaptacja pomieszczenia w pracowni w ramach projektu
Odp.  Zgodnie z 2 typem projektu: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego, inwestycje infrastrukturalne, mogą być ponoszone pod warunkiem, że:
a) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury,
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb,
c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

 

2. Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna – jako placówka oświatowa może liczyć na wsparcie w budowanym centrum informacji zawodowej w zakresie:
– przebudowy i zmiany funkcji pomieszczeń
– materiałów dydaktycznych
– zatrudnienia specjalistów
Odp. O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353),
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych

 

3. Czy zespół szkół może podjąć działania dotyczące 8.8. pkt 2 technik lotniskowych służb operacyjnych

Odp. Tak. Zespół Szkół może realizować 2 Typ projektu Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego, jednakże należy pamiętać, że w ramach projektu obligatoryjne jest realizowanie 1 typu projektu, natomiast realizacja kolejnych typów jest fakultatywna.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że interwencja w ramach 2 typu projektu powinna być zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl.
Wyposażenie powinno być dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.Zróżnicowanie wkładu własnego w przypadku form kształcenia ustawicznego (10%) i realizacji kształcenia zawodowego (5%) a maksymalny poziom dofinansowania (85%)

 

4. Czy można łączyć ze sobą typy projektów?
Projektodawca ma możliwość łączenia różnych typów projektów, przy czym należy pamiętać o obligatoryjnym realizowaniu typu 1.
Dodatkowo konieczne jest w przypadku projektów zakładających wsparcie zarówno w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, jak i pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego, aby konstruując wniosek o dofinansowanie w zakresie finansowym, jak i merytorycznym, z uwagi na kryterium dopuszczalności Zgodność wsparcia dotyczące poziomu wkładu własnego, uzależnionego od zakresu projektu, działania dzielić na w/w dwie kategorie. W ten sposób możliwe będzie poprawne wniesienie wkładu własnego w odpowiednich proporcjach tj.: dla działań realizujących pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego zawodowego, należy wnieść wkład własny na poziomie 10% kosztów ponoszonych na realizację danej formy wsparcia (w tym kosztów bezpośrednich i pośrednich w proporcji odpowiadającej temu wsparciu).
Pozostałe formy wsparcia należy traktować jako realizację programów kształcenia zawodowego i wnieść wkład własny na poziomie 5 % kosztów ponoszonych na realizację danej formy wsparcia (w tym kosztów bezpośrednich i pośrednich
w proporcji odpowiadającej temu wsparciu).

 

 

5. Instytucja szkoleniowa  dla osób dorosłych – uzyskanie prawa jazdy na różne kategorie. Gdzie we wniosku do Działania 8.8 należy dodać własny wskaźnik?
Zgodnie z Regulaminem konkursu „Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich adekwatnych wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu”. W powyższej sytuacji, wskaźnik nie odnosi się do właściwej grupy docelowej, dlatego nie powinien zostać wybrany. Jednocześnie, kryterium Zgodność wsparcia, pkt. 6 zobowiązuje projektodawcę do zapewnienia w projekcie wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich jego uczestników. Należy mieć jednak na uwadze, iż IP RPO dopuszcza również możliwość stosowania wskaźników specyficznych dla projektu, których realizacja jest wynikiem projektu. Wskaźniki specyficzne określane są przez Wnioskodawcę i mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie danego projektu z uwagi na brak możliwości ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami, tym samym nie służą one ocenie nakład/rezultat na etapie oceny kryteriów jakości projektów.
Podsumowując nie powinno się korzystać z przedmiotowego wskaźnika, natomiast wprowadzić własny wskaźnik specyficzny, odnoszący się do osób dorosłych. Funkcja umożliwiająca dodanie własnego wskaźnika znajduje się w sekcji E1 i E2 („mierzalne wskaźniki projektu”), w oknie „wskaźnik” należy wybrać z listy rozwijanej opcje „wskaźnik własny”.