Działanie 8.7 (K56) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 stycznia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1.Przygotowujemy projekt w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, w którym wsparcie zaplanowano dla 2 szkół, podlegających pod ten sam organ prowadzący.

Wniosek nie będzie podpisywany przez Wnioskodawcę. Stąd nasza wątpliwość, czy w związku z powyższym wniosek powinien zostać podpisany przez obu Dyrektorów Szkół, objętych wsparciem na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez organ prowadzący, czy wystarczy jeżeli wniosek zostanie podpisany wyłącznie przez jednego Dyrektora tj. podpis jednego realizatora?

Wystarczającym do reprezentowania Wnioskodawcy będzie udzielenie przez organ prowadzący pełnomocnictwa jednemu z dyrektorów szkół i złożenie przez niego podpisów w miejscach wskazanych w dokumentacji konkursowej.

2. Zgodnie z kryterium “W projekcie zaplanowano obligatoryjną organizację staży uczniowskich, realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, dla 100% biorących udział w projekcie:  uczniów techników, uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,uczniów branżowych szkół II stopnia, uczniów szkół policealnych.” wsparciem można objąć uczniów szkół policealnych, natomiast zgodnie z innym kryterium nie mogą być to osoby dorosłe ” Ze wsparcia wyłączone są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

W związku z powyższym w jaki sposób do grupy docelowej w niniejszym projekcie zakwalifikować uczniów Policealnej Szkoły, aby nie była to osoba dorosła?

Zgodnie z zapisami aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 (wersja 42.0) grupę docelową dla Działania 8.7 stanowić mogą:

  • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • młodociani pracownicy,
  • osoby dorosłe,
  • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
  • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • partnerzy społeczno-gospodarczy,

W ramach naboru nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 ograniczono grupę docelową poprzez wyłączenie udziału osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Ujęcie w grupie docelowej chociażby jednej osoby dorosłej zainteresowanej z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji, która nie będzie miała statusu ucznia i/lub  słuchacza szkół/placówek kształcenia zawodowego stanowi podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

Mając na uwadze powyższe nie ma przeszkód aby wsparciem objąć osoby dorosłe uczące w szkole policealnej.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Uczniów Policealnej Szkoły można zakwalifikować do wskaźnika:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby],

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby],

zgodnie ze Wskaźnikami rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

3. Czy składając wniosek w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, będziemy mogli również złożyć również wniosek w ramach Poddziałania 8.6?

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków ma on zostać ogłoszony 17 stycznia 2020 roku.

Złożenie projektów o tym samym zakresie w ramach dwóch naborów zabezpieczy nas, gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/1.

Ponadto nie planujemy realizować działań z dwóch poddziałań.