Działanie 8.6 (K61) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy istnieje wymóg, aby w konkursie startowała placówka kształcenia ustawicznego / szkoła? Czy wniosek mógłby złożyć pracodawca, który objąłby uczniów i słuchaczy z różnych szkół/placówek wsparciem?   Czy wówczas wymagana jest diagnoza placówki?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

2. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 mogą wziąć udział uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami?

Zgodnie z zapisami dokumentacji obligatoryjne jest wsparcie dla każdego uczestnika typ 1 – STAŻE, tj.:

Kryteria dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4. „W projekcie zaplanowano obligatoryjną organizację staży uczniowskich, realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy, dla 100% biorących udział w projekcie:

– uczniów techników,

– uczniów branżowych

o   szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami,

o   uczniów branżowych szkół II stopnia,

 •     – uczniów szkół policealnych.

Projektodawca zobowiązany jest zagwarantować, iż w pierwszej kolejności do udziału w stażu uczniowskim wybierani będą uczniowie, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.

W przypadku kierowania projektu do uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe skierowanie na staż uczniowski jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. (typ projektu 1).”

W opisie znaczenia kryterium wskazano, że „Z przedmiotowego wsparcia wykluczeni są uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownika”.

Co oznaczają w/w zapisy:

a)uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem może wziąć udział w projekcie, nie może uczestniczyć jedynie w stażach, a w związku z tym projekt nie będzie odrzucony za niespełnienie kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

b)  uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem nie może wziąć udział w projekcie, gdyż nie spełni  jego udział kryterium dopuszczalności nr 6. Zgodność wsparcia, punkt 4.

Zgodnie z punktem 2.1.3. Regulaminu konkursu, młodociani pracownicy są jedną z grup wskazanych, jako możliwe do objęcia wsparciem w projekcie. Wskazana przez Panią część opisu znaczenia kryterium dopuszczalności nr 6 – zgodność wsparcia, pkt 4 informuje jedynie, że uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami, nie mogą uczestniczyć w stażach uczniowskich realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy i są grupą wyjętą spod tego obowiązku, wynikającego z niniejszego kryterium. Jednocześnie młodociani pracownicy mogą być uczestnikami projektu i korzystać z innych form wsparcia, a projekt nie zostanie odrzucony za niespełnienie wskazanego kryterium.

3. Czy w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 możliwe jest uzyskanie dofinansowania jeżeli ani liderem ani partnerem nie będzie organ prowadzący szkołę. W projekcie wystąpi podmiot spełniający kryteria z punktu 2.2 dokumentacji konkursowej, który zrealizuje projekt dla danej szkoły. Oczywiście takie warunki jak diagnoza potrzeb zaakceptowana przez organ prowadzący zostałaby spełniona. Czy dopuszczalny jest taki projekt?

Zgodnie z punktem 2.2.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

nie ma więc obowiązku by wnioskodawcą była placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty  dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty.

Diagnoza jest więc obligatoryjna i wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą odpowiadać na realne, zdiagnozowane potrzeby, problemy i/lub mocne strony danej szkoły/placówki.

 Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość tworzenia partnerstw, jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

4. Czy jest dopuszczalny typ projektu, gdzie pracodawca składa wniosek o dofinansowanie bez udziału placówki i będzie oferował wsparcie uczniom i słuchaczom z woj.zach. z różnych szkół i placówek?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Mając na uwadze powyższe nie ma formalnych przeszkód aby o dofinansowanie występował podmiot inny niż placówka kształcenia ustawicznego/szkoła (organ prowadzący daną jednostkę). Pracodawca/przedsiębiorca może być wnioskodawcą i może objąć wsparciem wiele placówek/szkół, jednak należy pamiętać, że wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu.

5. Jako grupę docelową można objąć tylko osoby dorosłe chcące uczyć się z własnej inicjatywy? Czy to może być tylko dodatkowa grupa – jako dodatek do uczniów i sluchaczy?  Czy może tylko uczniowie i słuchacze mogą korzystać z tej formy wsparcia?

Grupę docelową w ramach Działania 8.6 stanowią:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe , w tym prowadzące kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne,
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • pracodawcy.

Ze wsparcia wyłączone są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Ujęcie w grupie docelowej chociażby jednej osoby dorosłej zainteresowanej z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji, która nie będzie miała statusu ucznia i/lub  słuchacza szkół/placówek kształcenia zawodowego stanowi podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

6. Czy w projekcie muszą brać udział słuchacze placówki, która ma siedzibę w zachodniopomorskim? Czy placówka może być spoza zachodniopomorskiego? I prowadzić w ramach projektu zajęcia w zachodniopomorskim?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych  – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

7. Czy obligatoryjny typ 1 projektu to wszystkie formy zawarte w p.1 – w tym kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego (1 g)?

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaplanowania wszystkich form wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1. Wsparcie projektowe każdorazowo powinno opierać się na indywidualnej diagnozie danej szkoły/ placówki systemu oświaty, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6.

Pozostałe typy projektów działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Planując realizację projektu trzeba mieć również na uwadze zapisy szczegółowego kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia, 2. Wsparcie określone w typie projektu nr 1 skierowane jest tylko i wyłącznie do uczniów i słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Czy można realizować kursy dla uczniów w formule e-learningowej/ online ?

Tak, pod warunkiem, że jest to kurs prowadzący do nabycia kwalifikacji/kompetencji, zgodnie z typem projektu 1 j).

9. Czy czas poświęcony przez nauczyciela kształcenia zawodowego na doskonalenie zawodowe ujęte w projekcie (wyliczony poprzez iloczyn liczby godzin zrealizowanych podczas kursu czy szkolenia i stawki jego awansu zawodowego) można zaplanować do budżetu projektu jako wkład własny wnioskodawcy?

Tak, jako wkład własny pieniężny.

10. Czy szkoła prowadząca kształcenie zawodowe dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo/ Województwo może wziąć udział w ww. konkursie?

Tak, jednak szkoła nieposiadająca osobowości prawnej nie może być Wnioskodawcą (Wnioskodawcą może być organ prowadzący).

11. Czy Dyrektor danej placówki może podpisać wniosek o dofinansowanie na podstawie odpowiedniego upoważnienia od Samorządu/Ministerstwa?

Tak.

12. Czy Wnioskodawca (Państwowa Jednostka Budżetowa, Jednostka Budżetowa Samorządu województwa) będzie podpisywał umowę o dofinansowanie czy porozumienie (proszę o podanie podstawy prawnej)?

Wnioskodawca będzie zawierał umowę w formie porozumienia, gdy jest on państwową jednostką budżetową (art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych jest jednocześnie wnioskodawcą, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

13. Czy w ramach projektu można organizować staże dla uczniów technikum agroturystyki/ technik rolnik, które będą odbywać się w gospodarstwach rodziców ucznia bądź innych członków rodziny?

Warunki, na jakich powinny być organizowane staże uczniowskie zawarto w szczególności w Art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jeżeli zostaną one spełnione przez podmiot przyjmujący na staż, to nie ma przeciwwskazań, aby staże odbywały się u członków rodziny. Należy jednak pamiętać, że zaplanowane wsparcie musi być racjonalne i efektywne, podmiot przyjmujący na staż powinien być do tego przygotowany i prowadzić działalność rodzajowo odpowiadającą kierunkowi, na jakim jest uczeń. Powinien także móc zawrzeć umowę trójstronną ze szkołą i uczniem oraz posiadać możliwość oddelegowania pracownika, będącego opiekunem stażysty i sprawującym stały nadzór nad prawidłową realizacją stażu. Ostateczną decyzję w zakresie organizacji staży podejmuje wnioskodawca, a jej zasadność zostanie zweryfikowana przez komisję oceny projektów.

14. Czy w ramach doposażenia stanowiska pracy dla ucznia podczas stażu można zaplanować zakup np. walizki z narzędziami, która zostanie po zakończeniu stażu u ucznia, czy musi ona wrócić na wyposażenie szkoły?

Zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 podrozdział 6.1, pkt 13) ppkt g):

podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy:

zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;”

Istnieją pewne rodzaje materiałów, których zakup można przewidzieć w ramach projektu, o czym mówi ppkt h): „katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np.: koszty dojazdu, koszty zakupu materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu, szkolenia BHP stażysty, itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu zawodowego lub praktyki zawodowej.”

Jak wynika z powyższego, możliwy jest zatem zakup materiałów eksploatacyjnych (jeżeli jest to uzasadnione i niezbędne), a nie takich, które powinny znajdować się na wyposażeniu podmiotu przyjmującego na staż. Wskazane zapisy Wytycznych mają również zastosowanie do staży uczniowskich, realizowanych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

15. Czy doposażenie stanowiska pracy i koszty eksploatacji materiałów/narzędzi będzie pomocą publiczną?

Kwestia wystąpienia pomocy publicznej rozpatrywana jest indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia. Określenie czy w ramach danego projektu wystąpi pomoc publiczna jest możliwe tylko po zapoznaniu się z całością projektu i wszystkimi uwarunkowaniami opisanymi przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

16. Czy w stażach zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas, którzy zakończą już naukę w szkole, natomiast do września posiadają status ucznia?

W pierwszej kolejności informuję, że w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, art. 121a ust. 8 Staż  uczniowski  może  odbywać  się  również  w  okresie  ferii  letnich  lub zimowych, tak więc sam okres wakacyjny jest terminem, w którym  można organizować takie staże, jednak osoba, która bierze udział w tej formie wsparcia powinna posiadać status ucznia. Rok szkolny, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 94)  trwa od 1 września do 31 sierpnia i to właśnie we wskazanym terminie dana osoba posiada status ucznia na dany rok szkolny. W odniesieniu do realizowanego projektu, uczniowie ostatnich klas muszą zrealizować staże przed formalnym zakończeniem nauki w szkole. Pośrednio odwołuje się do tego zagadnienia także art. 121a ust. 17 ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.

17. Czy można realizować staże/praktyki w formule zdalnej?

Istnieje taka możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z bardzo specyficznymi kierunkami kształcenia, opartych na pracy zdalnej. Należy jednak pamiętać, że staż uczniowski powinien być realizowany u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy dla danej kwalifikacji zawodowej i pod nadzorem opiekuna stażysty.

18. Czy w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli można objąć wsparciem nauczycieli prowadzących przedmioty ogólne na rzecz nabycia przez nich kompetencji/ kwalifikacji do nauki zawodu uczniów?

Tak.

19. Czy pracownie zawodowe mogą być doposażone/wyposażone wyłącznie zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych opracowanym przez MEN. Czy doposażenie może wykraczać poza ten katalog?

Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być możliwie zgodne z przedmiotowym katalogiem, jeśli jednak potrzeby pracowni wykraczają poza wskazany w katalogu zakres, a zakres planowanego do zakupu wyposażenia jest adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb placówki, to w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się takie koszty.

20. Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane  z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania?

Możliwe jest sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami, o ile taka potrzeba zostałby uzasadniona i poprzedzona diagnozą oraz uwzględniałaby prognozy dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, na które występuje na danym terenie deficyt. Promocja danego kierunku mogłyby zostać sfinansowane jedynie w ramach kosztów pośrednich projektu.

21. Okres realizacji stażu/praktyki ucznia wynosi min 150h. Czy może być zaplanowana realizacja stażu/praktyki 2 pracodawców po np. 75 godz., co w sumie da 150 h realizacji?

W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizowania staży zawodowych, a staże uczniowskie. W ramach stażu uczniowskiego nie ma wskazanego minimalnego wymiaru godzinowego, jaki powinien on trwać. Można jednak zaplanować realizację wsparcia w przedstawionej formie, należy jednak pamiętać, aby koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty (o ile będą zasadne i zostaną przewidziane w projekcie) zostały proporcjonalnie pomniejszone.

22. Czy w związku z tym, że Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są formą pozaszkolną – do ich uczniów nie może być kierowane wsparcie?

Wsparcie może być kierowane do grup wskazanych w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.3, dlatego jeśli uczestnik KKZ posiada jednocześnie status ucznia/słuchacza szkoły/placówki prowadzących kształcenie zawodowe, może on zostać objęty wsparciem.

23. W związku z planowanym konkursem z 8.6, proszę o wskazanie strony (lub przesłanie dokumentu), gdzie dostępny jest wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, branych pod uwagę przy ocenie kryterium puinktowanego:

100% wsparcia w postaci staży uczniowskich i/lub pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego realizowanych jest w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. (typ projektu 1)

Wykaz  Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego jest dostępny pod adresem:

http://eregion.wzp.pl/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są także pod linkiem: http://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania w ramach Działania 8.6  RPO WZ można znaleźć pod linkiem: http://rpo.wup.pl/announcements/dzialanie-8-6-k61-faq/

24. Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse, w skrócie FERS,  jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze fundacji. Jako przedsiębiorca FERS prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast jako fundacja prowadzi działalność oświatową. Oba rodzaje działalności mają wyodrębnione ewidencje księgowe. FERS, jako organ prowadzący technikum (działalność oświatowa) zamierza ubiegać się o środki na realizację projektu w ramach działania 8.6. Czy w tej sytuacji FERS jako przedsiębiorca (działalność gospodarcza) może realizować staże uczniowskie, jako typ projektu,  w ramach swojej działalności 

Zapisy regulaminu nie zabraniają organizacji staży uczniowskich u wnioskodawcy/beneficjenta czy realizatora projektu.

Staże te powinny być jednak realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie oraz odbywać się zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

Informacje na temat obligatoryjnych warunków wsparcia dla typu projektu nr 1, w tym organizacji staży uczniowskich znajdują się w części 5.3 Regulaminu konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt.5.3.1.4

 

25. Jakie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej i społecznej musi przyjąć wnioskodawca aplikujący w konkursie nr  RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

W definicji kryterium w regulaminie konkursu (str. 43)  widnieje zapis: “Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra właściwego ds. rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium“. Niestety podane w tej samej tabeli w opisie kryterium wartości tych poziomów znacznie odbiegają od tych wskazanych w komunikacie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r.

Wiążące dla Wnioskodawców są poziomy wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej określone w Regulaminie konkursu.

Przytoczony  komunikat z dnia 5 listopada 2019 roku dotyczy konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Wskazówki dotyczące sposobu pomiaru przedmiotowych wskaźników znajdzie Pani w załączniku nr 7.20 do Regulaminu konkursu.

Ponato informuję, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 -14.00  z pracownikami Urzędu pod numer telefonu:

91 42 56 100, 91 42 56 101, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@wup.pl celem sposobu umówienia sposobu załatwienia sprawy.

 W zakresie spraw dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zasiłki), zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail zasilki@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail ris@wup.pl

 W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Fundusz Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl

 W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152

 26. Jak należy rozumieć podane w regulaminie konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wskaźniki rezultatu zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (str. 25 regulaminu):

1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby],

31% 764 osoby

2) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 92% 381 osób

3) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] 97% 32 placówki

4) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] 85% 1683 osoby

Czy zakładając, że w planowanym projekcie udział weźmie 100 uczniów, 10 nauczycieli i 2 szkoły to należy podane wartości procentowe odnieść do planowanych ilości uczniów i nauczycieli w projekcie ?

Np.:
1) 110 osób  x 31%

2) 10 nauczycieli x 92%

3)  2 szkoły x 97%

4) 100 uczniów x 85%

Jak należy to poprawnie obliczyć te wskaźniki, gdyż z całą pewnością planowany projekt nie obejmie 32 placówek i 1683 uczniów.

zy wskaźnik produktu “Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym” może przyjąć wartość 0 ?

Podane wskaźniki rezultatu zgodne z SOOP RPO WZ 2014-2020, są wskaźnikami dla całego naboru i wynikają z między innymi z dostępnej alokacji oraz odgórnych założeń Programu.

W związku z powyższym, podane wartości procentowe należy odnieść do liczby uczestników/szkół objętych danym rodzajem wsparcia w danym projekcie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby].

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Następnie, w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia czytamy:

 1. W przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. (typ projektu: 1)

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 110 osób, to wartość docelowa wskaźnika wynosić będzie nie 31% a 80%, a kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia powinno uzyskać co najmniej 88 uczestników. Gdyby to było np. 113 osób, to kwalifikacje powinno uzyskać 91 osób (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4à91 osób).

Doradztwo zawodowe jest tylko jednym (nieobligatoryjnym) typem operacji w ramach Typu projektu nr 1, w związku z czym wskaźnik produktu “Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym” może przyjąć wartość zerową lub po prostu nie wystąpić we wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, zgodnie z Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 3 W ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany typ projektu nr 1…, co oznacza, że konieczne jest zaplanowanie w projekcie wybranych przez siebie typów operacji [litery a), b), c), d)…] z Typu projektu nr 1.

27. Powiat Gryfiński prowadzi dwie szkoły ponadpodstawowe. Obydwie chcą złożyć wnioski o dofinansowania w ramach RPO WZ 8.6. Czy obydwa wnioski zostaną odrzucone, czy potraktujecie te dwie szkoły jako osobne podmioty składające odrębne wnioski. Jak należy w tym przypadku rozumieć “projektodawcę”, czy jest to Powiat Gryfiński czy szkoła.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji w przypadku gdyby obie szkoły chciały złożyć wnioski.

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne: „Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu.

W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone. (typ projektu 1-6, 8)”.

W związku z powyższym Powiat, jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu, może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Szkoły nie mogą być Wnioskodawcam (nie mogą samodzielnie składać wniosku), jeśli nie posiadają osobowości prawnej. Dlatego w sytuacji, gdy organem prowadzącym dla obydwu jednostek organizacyjnych jest ten sam Powiat, może on złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu, obejmujący obie placówki.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku w sytuacji, gdy wsparciem zostają objęte jendostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach EFS (m.in. w częściach B 1.3 i C 4).

28. W związku z tym, że planowanym wsparciem planuje się objąć słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego kształcenie zawodowe (osoby dorosłe, które posiadają status słuchacza) to czy obowiązkowym jest dla tej grupy staż uczniowski? W regulaminie wskazuje się konkretne grupy uczniów, gdzie staż jest obowiązkowy dla 100% grupy. Nie wymienia się tak słuchaczy CKU. Co w przypadku słuchaczy CKU?

Jedynie dla uczniów szkół kształcenia zawodowego wymienionych w kryterium muszą zostać zorganizowane staże uczniowskie. Dla słuchaczu CKU nie organizujemy staży uczniowskich.

29. Czy w ramach typu projektu nr 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ….można zaplanować dla jednego nauczyciela dwie formy wsparcia tzn. staż w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego … oraz studia podyplomowe?

Można zaplanować dla jednego nauczyciela dwie formy wsparcia tzn. staż w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz studia podyplomowe.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach typu projektu nr 6 powinny przyczyniać się do zapewnienia nauczycielom, w tym nauczycielom kształcenia zawodowego oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości aktualizowania swojej wiedzy, w tym poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Należy pamiętać,  że wsparcie czy to dla ucznia, czy nauczyciela musi wynikać z diagnozy potrzeb placówki.

Realizacja typu projektu nr 6 powinna się odbywać z uwzględnieniem warunków zawartych  w pkt. 5.3.1.27.Regulaminu Konkursu (str. 127).

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

30. Czy zapis mówiący o tym, że jeśli pracodawca będzie partycypował (5%) w kosztach organizacji i prowadzenia stażu stanowi, że pracodawca partycypuje w kosztach wynagrodzenia dla ucznia, refundacji wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz kosztach strojów roboczych, czy też stroje robocze nie są w tym zapisie  uwzględniane tzn. pracodawca nie musi w tym wydatku partycypować?

Czy organizacja kursów, szkoleń dla uczniów w ramach realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego mogą odbywać się wyjazdowo, nawet poza województwem zachodniopomorskim?

Czy w przypadku kursów, szkoleń wyjazdowych należy uwzględnić koszt przejazdu uczniów ich zakwaterowania oraz wyżywienia zgodnie z standardami cen rynkowych?

Aby spełnić  kryterium premiujące o którym Pani pisze, pracodawca musi partycypować w kosztach organizacji i przeprowadzenia stażu w wysokości min 5%, jednak nie musi być to 5 % z każdego wydatku związanego ze stażem (czyli np.  5% z kosztów zakupu materiałów I narzędzi zużywalnych niezbędnych stażyście do odbycia stażu, 5% kosztu szkolenia BHP stażysty czy 5% kosztów związanych z zakupem odzieży roboczej – ten koszt może być kosztem kwalifikowanym w projekcie). Ważne jest by stanowiło to 5 % wszystkich kosztów organizacji i przeprowadzenia staż. Projektodawca we wniosku sam określa jakie koszty będą ponoszone przez pracodawcę.

Organizacja kursów i szkoleń może się odbywać wyjazdowo, nawet poza wojewdztwem zachodniopomorskim i za koszty kwalifikowalne można uznać wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników. Jednak każdorazowo  należy uzasadnić konieczność poniesienia takich wydatków, uzasadnić zasadność prowadzenia szkolenia w formie wyjazdowej , uzasadnić że szkolenie /kurs w takiej formie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Proszę pamiętać, że wszystkie wydatki przewydziane w projekcie muszą być zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, ale także optymalny pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, bezpośrednio dążący do realizacji podstawowych celów projektu, znajdujących adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu. Kwalifikowalność wydatków każdorazowo oceniana jest przez Komisję Oceniającą Projekty.

31. Co oznacza zapis szczególnie uzdolniony uczeń? Czy odnosi się on do konkretnej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej przez ucznia np. 4,5 a jeśli nie 4,5 to jakiej?

Regulamin konkursu nie definiuje kogo można uzanać za ucznia szczególnie uzdolnionego oraz jaki konkretny wynik oceny klasyfikacyjnej musi osiąnąć. To jednostka/ szkoła sama określa jakie warunku musi spełnić uczeń aby takie stypendium otrzymać. Jednak zgodnie z puktem 5.3.1.6 regulaminu kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej, a osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące.  Oczywicie zapisy te muszą znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach np. w regulaminie przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w danej szkole.

32. Czy w tym konkursie zaproponowane  kursy zawodowe dla uczniów, wynikajace z diagnozy potrzeb, które zakończą się uzyskaniem certyfikatu, zostaną potraktowane jako kursy kwalifikacyjne, nadajace uprawnienia do wykonywania zawodu? Czy też zostaną one potraktowane jedynie jako kursy podnoszące kompetencje zawodowe?

Wszystkie szkolenia lub inne formy kształcenia, które zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania dokumentu poświadczającego zdobycie kwalifikacji  uznane zostaną za kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje.

W związku z powyższym, jeżli kursy które Pani wymienia będą  zgodne z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągniecie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawioną do certyfikowania, będą uznane za kursy nadające kwalifikacje.

Informację na temat kwalifikacji/zawodów oraz minimalnych wymaganiach znajdują się na stronie https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci  oraz w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/. Znajdują się tam również informacje o instytucjach uprawnionych do certyfikowania.

Szczegółowe informacje na ten temat kwalifikacji znajdują się również w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a dokładnie z załączniku nr 8 do w/w wytycznych  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/59719/zal_8_Material_o_kwalifikacjach_plus_lista_spr_09_07_2018.pdf

33. Czy diagnoza potrzeb szkoły na dzień składnia projektu musi być już zatwierdzona przez organ prowadzący, czy wystarczy jej sporządzenie podpisane przez dyrektora danej jednostki a zatwierdzenie może nastąpić na dalszym etapie np. po wyborze projektu do dofinansowania a przed podpisaniem umowy

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, diagnoza powinna zostać przygotowana i przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, ponieważ wyniki z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie.

Weryfkacja związanego z tym kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 6 Realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty, realizowana będzie na dwóch etapach:

 1. etap prac Komisji Oceny Projektów – na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i/lub na podstawie oświadczenia Projektodawcy, zawartego we wniosku o dofinansowanie,
 2. etap podpisania umowy o dofinansowanie projektu – Projektodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji danego organu prowadzącego, w sprawie zatwierdzenia diagnozy.

Reasumując, diagoza powinna zostać przeprowadzona i przygotowana przed złożeniem wniosku, natomiast musi ona zostać zatwierdzona przez organ prowadzący przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

34. Co oznacza zapis w Regulaminie, że Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wskaźników rezultatu w wysokości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ? Czy ten zapis odnosi się do poszczególnych projektów? Te wysokości są bardzo duże. Jako Wnioskodawca nie chcemy i nie mamy możliwości zakładać aż takich wartości. Może dotyczą one wskaźników jako sumy ze wszystkich złożonych wniosków w RPO?

Określone w Regulaminie konkursu wskaźniki rezultatu, zgodne z SOOP RPO WZ 2014-2020, są wskaźnikami dla całego naboru i wynikają między innymi z dostępnej alokacji oraz odgórnych założeń Programu.

Natomiast, podane wartości procentowe należy odnieść do liczby uczestników/szkół objętych danym rodzajem wsparcia w danym projekcie.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby].

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Następnie, w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia czytamy:

 1. W przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. (typ projektu: 1)

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 113 osób, to wartość docelowa wskaźnika wynosić będzie nie 31% a 80%, a kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia powinno uzyskać co najmniej 91 uczestników (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4à91 osób).

35. Czy w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 możliwa jest realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów technikum? 

W poprzednim konkursie realizowaliśmy przedmiotowe zajęcia w ramach typu projektu 1f: dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów/słuchaczy (w tym szkolenia, warsztaty) realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek, które mają na celu podnoszenie u nich umiejętności/kompetencji zawodowych.

W aktualnym konkursie nie ma ww. typu projektu.

Zajęcia, o których mowa na wstępie są niezbędne do zwiększenia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, co przekłada się bezpośrednio na wzrost zdawalności egzaminów zawodowych.

W obecnym prowadzonym naborze nie ma możliwości finansowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów/słuchaczy (w tym szkolenia, warsztaty) realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek, które mają na celu podnoszenie u nich umiejętności/kompetencji zawodowych.

Stan ten wynika ze zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i zapisy regulaminu zostały dostosowane do obowiązujących zasad.

36. Czy uczeń biorący udział w projekcie – może liczyć na wyprawkę niezbędną do realizacji zajęć np. w postaci kitla, fartucha barmańskiego itd. Chodzi o zajęcia projektowe np. uczniowie technikum hotelarskiego chcą zrobić kurs barmana lub kucharza. W obu przypadkach niezbędna jest odzież ochronna – fartuch barmański lub kitel. Czy można taki koszt ująć w budżecie projektu w ramach wydatków? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości finansowej? Czy też uczniowie będą musieli za to zapłacić?

Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej niezbędnej do przeprowadzenia kursu mogą zostać uznane za kwalifikowalne. W tym przypadku nie ma ustalonej stawki jaka może zostać przeznaczona na ten wydatek. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo Komisja Oceny Projektów ocenia czy planowane wydatki są uzasadnione i niezbędne, a także racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu.

37. W jaki sposób będzie weryfikowane kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia podpkt 8 zapis: “80% grupy docelowej objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje”? Na podstawie zapisów wniosku czy porównaniu wskaźnika produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP” do wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]”? Ważnym jest fakt, iż nie wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w formach kształcenia, które podniosą ich kwalifikacje. Część z nich podniesie wyłącznie kompetencje.

Ponadto, kogo wliczamy do wskaźnika produktu „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP”? Osoby, które podnoszą kwalifikacje oraz kompetencje, czy wyłącznie osoby zdobywające kwalifikacje?

Zgodnie z definicją wskaźnika produktu jest to „Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie zobowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”. Czy do innych kursów zaliczają się kursy podnoszące kompetencje?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (wersja 1.3, str. 52-53), przedmiotowe kryterium obowiązuje wyłącznie w  przypadku realizacji form wsparcia:

– programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

– zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,

– realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,

i odnosi się wyłącznie do osób objętych tą formą wsparcia.

Dlatego przy założeniu, że w projekcie z ww. form skorzysta np. 110 osób, to wartość docelowa wskaźnika powinna wynosić  co najmniej 88 uczestników. Gdyby to było np. 113 osób, to kwalifikacje powinno uzyskać 91 osób (ponieważ zaokrąglamy zawsze do góry, czyli 113×80%=90,4 a więc 91 osób).

Informacja dotycząca spełnienia przedmiotowego kryterium powinna mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku. Brak przedmiotowych informacji w treści wniosku będzie stanowić podstawę do uznania przedmiotowego kryterium za niespełnione.

Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK/SOOP”, którego definicja brzmi Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie zobowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  to pod pojęciem „inne kursy” należy rozumieć zgodnie z art. art. 117 ust. 1a pkt 5 Prawa oświatowego „kurs, inny niż wymienione w art. art. 117 ust. 1a pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”. Ponadto pragnę podkreślić, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Kurs kompetencji ogólnych 117 ust. 1a pkt 3 Prawa Oświatowego nie może stanowić jedynej i odrębnej formy wsparcia w projekcie, musi być uzupełnieniem kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym wszystkie kursy bez względu na to czy prowadzą do nabycia kwalifikacji, czy kompetencji, zaliczają się do pozaszkolnych form i wliczają się do przedmiotowego wskaźnika.

38.  Czy można zaplanować projekt dla dorosłych słuchaczy, którzy uczą się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zorganizować dla nich działania w ramach typu nr 1, ale bez organizacji staży, ponieważ nie należą do żadnej z grup, które są w ramach konkursu dedykowane do realizacji staży uczniowskich?

Wsparcie może być kierowane do grup wskazanych w Regulaminie konkursu w punkcie 2.1.3, dlatego jeśli uczestnik KKZ posiada jednocześnie status ucznia/słuchacza szkoły/placówki prowadzących kształcenie zawodowe, może on zostać objęty wsparciem.

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnym do realizacji jest typ projektu nr 1 Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

 1. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie
 2. realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 3. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 4. pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 5. pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),
 6. zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu w ramach, którego realizują kształcenie zawodowe,
 7. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 8. udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 9. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 10. realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego ,
 11. doradztwo zawodowe,
 12. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER
 13. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do zaplanowania wszystkich form wsparcia wskazanych w typie projektu nr 1. Wsparcie projektowe każdorazowo powinno opierać się na indywidualnej diagnozie danej szkoły/ placówki systemu oświaty, zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6.

Pozostałe typy projektów działaniami fakultatywnymi, stanowiącymi uzupełnienie działań przewidzianych w typie nr 1, wpływającymi na kompleksowość oferty  projektowej.

Pragnę podkreślić, iż jedynie dla uczniów szkół kształcenia zawodowego wymienionych w przytaczanym przez Panią kryterium muszą zostać zorganizowane staże uczniowskie. Dla słuchaczy CKU nie organizujemy staży uczniowskich, natomiast mogą korzystać z innych form wsparcia.

 39.Co to znaczy, że 80% grupy objętej przedmiotowym wsparciem uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 –2020.(typ projektu: 1) – czy chodzi o certyfikat uznawany na rynku potwierdzający kwalifikacje, czy są jakieś inne wytyczne? Co to są OWP? Czy istnieją jakieś wytyczne dla utworzenia Punktu Kariery i Informacji, czy każdy może takowy założyć?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 53) aby spełnić przytoczone kryterium dopuszczalności Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizację działań projektowych oraz środków naprawczych, aby odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i  otrzymały certyfikat bądź inny dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje nie był niższy niż 80%.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się w Załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Natomiast skrót OWP oznacza Ośrodki Wychowania Przedszkolnego – publiczny lub niepubliczny podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1 Prawa oświatowego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  wsparcie udzielane w ramach RPO może dotyczyć tworzenia w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, centrach kształcenia zawodowego, centrach kształcenia ustawicznego, CKZiU lub innych zespołach realizujących zadania CKZ lub CKZiU – Punktów Informacji i Kariery (PIK), umożliwiających realizację doradztwa zawodowego dla uczniów, słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. W przypadku braku wykwalifikowanego doradcy zawodowego w szkole, w punktach tych mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy zawodowi. Utworzenie i funkcjonowanie punktów nie zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku wyznaczenia osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa zawodowego w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole.