Działanie 8.6 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 marca 2017

1. Czy każdy kurs/szkolenie w ramach projektu musi ukończyć się zdobyciem przez Uczestników kwalifikacji zawodowych? Czy zamiast kwalifikacji Uczestnicy mogą nabyć wyłącznie kompetencje?
W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 kładziony jest szczególny nacisk na wzrost kwalifikacji oraz, o ile to możliwe, rezygnację z podwyższania kompetencji na rzecz kwalifikacji właśnie. Dlatego też, dostępne w ramach Działania 8.6 wskaźniki odnoszą się do kwalifikacji. Choć konieczność realizacji kwalifikacji nie wynika z kryteriów w ramach przedmiotowego konkursu, zaleca się jednakże planowanie takiej formy wsparcia. Projekty zakładające podniesienie kwalifikacji uzyskają zapewne wyższą ocenę kryteriów jakości, od tych zakładających wzrost kompetencji. Zaznaczam, iż w sytuacji, gdy w projekcie zakładają Państwo wzrost kompetencji należy stworzyć osobny wskaźnik.
 2. Czy w ramach projektu można zaplanować dla osób dorosłych, niebędących uczniami ani słuchaczami, staże zawodowe wraz z wypłatą dla tych osób stypendium stażowego?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.6, w ramach pierwszego typu projektu, Projektodawca może zaplanować wsparcie w postaci „podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(…)”. O ile pojawiają się obostrzenia dotyczące realizacji podpunktu a – praktyk zawodowych ( „praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych”), to nie dotyczą one organizacji staży stanowiących podpunkt b („staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego”).
Dodatkowo, w przypisie odnoszącym się do wsparcia w postaci staży, ujęty został zapis mówiący że: „Wsparcie (w postaci staży) kierowane jest do tych techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia oraz do pozostałych szkół lub placówek systemu oświaty (z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych), w których istnieje zapotrzebowanie na staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego”.
Zgodnie ze słownikiem pojęć, dostępnym na stronach 5 – 6 Regulaminu placówka systemu oświaty to placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne oraz placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe. Natomiast placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe  to placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, a więc (w myśl przedmiotowej ustawy): placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z powyższymi zapisami istnieje zatem możliwość objęcia wsparciem, w postaci staży, uczniów i słuchaczy szkół i placówek zgodnych z powyższymi zapisami ustawy, jak również zaplanowania przez przedmiotowe szkoły i placówki wsparcia dla osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 Jednocześnie, pragnę poinformować iż zgodnie z zapisami załącznika do Regulaminu nr 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług  dla konkursu w ramach działania 8.6 RPO WZ 2014 – 2020 wydatek w postaci stypendium stażowego może być kwalifikowany o ile zostanie zaplanowany zgodnie z zapisami przedmiotowego załącznika oraz uzasadnione specyfiką realizowanego projektu.
 3. Czy w razie organizacji staży, część z nich może odbywać się u Wnioskodawcy?
Możliwość istnieje w sytuacji, jeżeli przedmiotowy podmiot jest uprawniony do organizacji takiej formy wsparcia, a także zostanie to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu.
4. Czy w sytuacji, gdy organizacja pozarządowa (Wnioskodawca) złoży dwa projekty (w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły) na dwie różne szkoły kształcenia zawodowego (technikum w miejscowości X i Zasadniczą Szkołę Zawodową w miejscowości Y), ww. kryterium zostanie uznane za spełnione, a projekty nie zostaną odrzucone?
Zgodnie z brzmieniem kryterium wymogi organizacyjne, punkt 8: ” W przypadku, gdy beneficjent obejmie wsparciem więcej niż jedną placówkę/ jednostkę organizacyjną ograniczenie do jednego wniosku należy rozumieć jako ograniczenie do jednego wniosku dotyczącego danej placówki/ jednostki organizacyjnej”. Kryterium uniemożliwia złożenie kilku wniosków o dofinansowanie projektów, z których każdy obejmowałby wsparciem tę samą/ te same placówkę/ placówki. Jednocześnie, kryterium nie wyklucza możliwości składania więcej niż jednego projektu przez jednego Projektodawcę. W przypadku objęcia wsparciem więcej niż jednej placówki Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek ujmujący wszystkie placówki obejmowane wsparciem lub kilka wniosków – każdy dla innej placówki. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, nie zaś partnera.
Przedstawiona  sytuacja nie będzie skutkować odrzuceniem projektu w ramach niespełnienia przedmiotowego kryterium.
5. Czy w projekcie musi wystąpić działanie dla nauczycieli tzn. musimy zaplanować w projekcie realizację wskaźnika Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie. W naszym przypadku wskaźnik ten wyniesie 0.
Wsparcie w tym Działaniu, zgodność wsparcia pkt 1-10 nie zakłada OBLIGATORYJNEGO WYSTĘPOWANIA DZIAŁANIA DLA NAUCZYCIELI. Należy pamiętać, o obowiązującym  projektodawcę przygotowaniu i przeprowadzeniu diagnozy, której wyniki przedstawia w treści wniosku o dofinansowanie.
Ponadto Regulamin konkursu dla omawianego Działania 8.6 zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych, praktyk zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także realizację 1 Typu projektu.
Pkt 3.4.5. Regulaminu konkursu podaje, że Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich adekwatnych wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu z zastrzeżeniem pkt 3.4.4. Wskazane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki powinny odpowiadać planowanym do realizacji typom projektu/ operacji. Powyższe wskaźniki nie mogą wynieść O. Proszę również zwrócić uwagę na wspomniany pkt 3.4.4: Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych  spośród wskazanych w tabeli oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Monitoring wskaźników horyzontalnych, co do zasady prowadzony jest w celach informacyjnych w związku z czym w przypadku braku możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika na etapie konstruowania założeń projektu IP dopuszcza możliwość wprowadzenia wartości docelowej równej 0. Natomiast na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi).
6. Wnioskodawca w projekcie jest firma, Partnerem Miasto Szczecin w postaci swojej jednostki organizacyjnej czyli Zespołu Szkół. Czy w punkcie gdzie wpisujemy dane Partnera (NIP, adres, telefon itd.) wpisujemy dane szkoły czy Miasta? Wniosek ze strony Partnera będzie podpisywał dyrektor szkoły na podstawie upoważnienia organu prowadzącego.
Kryterium dopuszczalności, wymogi organizacyjne pkt 2 informuje, że: Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku, gdy beneficjent obejmie wsparciem więcej niż jedną placówkę/jednostkę organizacyjną ograniczenie do jednego wniosku należy rozumieć jako ograniczenie do jednego wniosku dotyczącego danej placówki/jednostki organizacyjnej. Możliwe jest złożenie przez organ prowadzący 1 wniosku dla kilku placówek/szkół podlegających danemu organowi.
Opis znaczenia kryterium informuje: W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przewidującego wsparcie konkretnego podmiotu przez Projektodawcę, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioski o dofinansowanie projektu, zakładające wsparcie danej placówki, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dopuszczalności. Kryterium nie wyklucza możliwości składania więcej niż jednego projektu przez jednego Projektodawcę. Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. W przypadku składania kilku projektów przez jednego Projektodawcę (będącego organem prowadzącym placówkę)możliwe będzie wskazanie Realizatora projektu – np. Szkoła itp. W takim przypadku należy w nazwie Wnioskodawcy wpisać nazwę Wnioskodawcy np. Gmina Miasto Szczecin, natomiast w polu dotyczącym Realizatora (C4) wskazać odpowiednią placówkę – np. Szkoła nr 1 w Szczecinie. W przypadku wycofania jednego wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. Kryterium zostanie zweryfikowane m.in. na podstawie rejestru wniosków złożonych w ramach danego konkursu, na etapie oceny formalno – merytorycznej. Spełnienie przedmiotowego kryterium dotyczącego wymogów organizacyjnych jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.
7. Czy możemy zaplanować projekt od stycznia 2018 roku do września 2019.
Odp.:
Regulamin konkursu dla Działania 8.6 przewiduje następującą procedurę oceny wniosków:
  • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 120 dni.
  • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do  1 sierpnia 2017 r.
  • W wyjątkowych przypadkach ocena może zostać wydłużona o kolejne 60 dni;
Ponadto Regulamin konkursu  w punkcie 3.3.1. zakłada, że:
Maksymalny okres realizacji projektu tożsamy jest z końcową datą kwalifikowalności wydatków zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. 31 grudnia 2023 r., oraz
3.3.2. Wnioskodawca określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
Punkt 3.3.3. wskazuje, że:
Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się pierwszego dnia realizacji projektu, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku w siedzibie IOK. Od tego momentu możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach projektu, pod warunkiem prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie środków do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego projektodawcy. W przypadku, gdy projektodawca nie przejdzie pozytywnie oceny i nie podpisze umowy o dofinansowanie projektu, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły być zrefundowane.
8. Czy możliwe jest w ramach projektu sfinansowanie opracowania programu uzyskiwania kwalifikacji/certyfikacji?
W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K023/17 nie ma możliwości sfinansowania opracowania programu uzyskania kwalifikacji/certyfikacji. Typ 1 projektu mówi o „podnoszeniu umiejętności i uzyskiwaniu kwalifikacji przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych”, natomiast w podtypie i.  – mowa jest o programach walidacji i certyfikacji mających na celu potwierdzenie posiadanych przez uczestników projektu kwalifikacji, a nie o tworzeniu tego typu programów.

9. Czy możliwe jest zaplanowanie szkoleń językowych jako uzupełniających szkolenia zawodowe?

zgodnie z zapisami regulaminu  dla Działania 8.6: 
2.1.2. W ramach działania 8.6 RPO WZ wsparciem może/gą zostać objęty/e następujący/e typ/y projektów
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Pkt  2.1.3.mówi, że  projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób w wieku powyżej 18 roku życia.

Oznacza to, że szkolenia językowe przeprowadza się pod kątem zawodowym, a nie ogólnym.

10. Wprowadzając budżet do generatora wniosków aplikacyjnych nie mozna wybrać stawek jednostkowych
Regulamin rzeczonego konkursu nie przewiduje stawek jednostkowych, zgodnie z zapisem pkt 5.1.10.3. W niniejszym naborze możliwe jest: zastosowanie kwot ryczałtowych jako jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projekcie.
 11. Jaki jest zdefiniowany cel szczegółowy dla konkursu czy „Wzrost efektywności kształcenia ..” zdefiniowany na str. 9 Regulaminu konkursu czy „Wsparcie szkół i placówek…” zdefiniowany na str. 20 regulaminu konkursu. Do jakiego należy się odnieść w pkt. D 2 wniosku?
Właściwa nazwa celu szczegółowego Działania 8.6 wskazana  w części 4.2 Regulaminu konkursu Płaszczyzna dopuszczalności – Kryterium dopuszczalności nr 1 to: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie, do którego należy się odnieść w pkt. D2 wniosku.
Wyjaśnienie dot. ww.  celu szczegółowego zostało opublikowane na stronie WUP Szczecin w dniu 02.06.2017 r. pod adresem:
http://rpo.wup.pl/dzialanie-8-6-sprostowanie-zapisow-regulaminu-konkursu-nr-rpzp-08-06-00-ip-02-32-k2317/
 12. Czy w projekcie 8.6 typ 1i – programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie, należy uwzględnić wskaźnik produktu ‘Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby)’. Projekt nie przewiduje żadnych szkoleń, kursu, itd., jedynie walidację i certyfikację efektów uczenia się?
Czy wystarczającym będzie dla typu projektu 1i wprowadzenie we wskaźnikach produktu jedynie określonych w regulaminie wskaźników horyzontalnych oraz wskaźników produktu własnych: tj. ‘Liczba osób uczestniczących w egzaminach czeladniczych’ oraz ‘Liczba osób uczestniczących w egzaminach mistrzowskich’?
Zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, zawartą w załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych (Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) dotyczy on liczby osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W przypadku braku realizacji w ramach projektu form wsparcia, w odniesieniu do których stosuje się określony Regulaminem wskaźnik produktu oraz w konsekwencji rezultatu,   wystarczającym będzie dla typu projektu 1i wprowadzenie we wniosku  własnych wskaźników produktu i rezultatu, odnoszących się do projektowanego wsparcia oraz obowiązkowo wskaźników horyzontalnych określonych Regulaminem konkursu.