Działanie 8.6 (K48) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 kwietnia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy aby spełnić kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 7 Realizacja wsparcia na rzecz szkoły/placówki systemu oświaty dokonywana jest na podstawie indywidualnej diagnozy danej szkoły/ placówki systemu oświaty, należy diagnozę zatwierdzić przez organ prowadzący przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dopuszczalna jest sytuacja, że diagnoza zostanie przygotowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie natomiast zatwierdzona po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Czy Dyrektor szkoły może zatwierdzić diagnozę jeśli organem prowadzącym jest Urząd Miasta? Jeśli tak to czy Dyrektor szkoły powinien mieć od organu prowadzącego pełnomocnictwo?

Zgodnie z zapisami regulaminu, objęte wsparciem w projekcie, mogą zostać działania odpowiadające na realne zdiagnozowane potrzeby i problemy. Diagoza ta powinna zostać przeprowadzona i przygotowana przed złożeniem wniosku, zatwierdzona zaś, do etapu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Diagnoza powinna zostać zatwierdzona przez organ prowadzocy daną szkołe/placówkę lub przez osobę upoważnioną do podejmowania takiej decyzji. Z upoważnienia powinno jasno wynikać kto jest upoważniony do zatwierdzenia danej diagnozy dla danej szkoły.

2. Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego jest organem prowadzącym trzy Branżowe Szkoły I Stopnia (w Szczecinie, Świnoujściu oraz Trzebiatowie). Czy w takim przypadku może złożyć trzy odrębne projekty których realizatorem będą różne szkoły?

Zgodnie z kryterium Wymogi organizacyjne Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu.  W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone. W sytuacji gdy organ prowadzący chce objąć wsparciem więcej szkół składa JEDEN wniosek w którym przewiduje wsparcie dla kilku szkół nie zaś kilka wniosków dla każdej ze szkół osobno.

3. Kryterium: “Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu –niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu”. Czy np. samorząd (pod który podlega wiele szkół zawodowych) ma możliwość złożenia osobnego wniosku dla każdej z podległych szkół? Czy też musi złożyć jeden zbiorczy projekt obejmujący wszystkie podległe placówki kształcenia zawodowego planowane do udziału w projekcie?

Prawidłowe jest drugie podejście. Organ prowadzący powinien złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie placówki, jakie chce objąć wsparciem. Należy przy tym pamiętać również o innych kryteriach, przede wszystkim o konieczności przygotowania diagnozy wskazującej na konieczność objęcia szkoły wsparciem, jak również zapewnienia dla wszystkich uczestników odpowiednio staży bądź praktyk zawodowych.

4. Czy szkoła, która jest w trakcie realizacji projektu w ramach działania 8.6  do czerwca 2020 r. może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu w 2019?

W ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie ma formalnych przeszkód aby projektodawca, który realizuje projekt w ramach Działania 8.6 aplikował o środki w ramach aktualnie trwającego naboru.

5. Czy jako Projektodawcę / Partnera należy w ramach niniejszego kryterium definiować podmiot, który jest ORGANEM PROWADZĄCYM placówkę np. Powiat, czy może podmiot, który jest REALIZATOREM (dana szkoła, na rzecz której składany i realizowany będzie projekt)?

Jako Projektodawcę należy traktować podmiot który składa wniosek. Szkoły znajdują się pod zwierzchnictwem organów prowadzących i, zgodnie z prawem, to właśnie te organy są decyzyjne w tego typu kwestiach i występują jako Projektodawcy. Same szkoły natomiast pełnią w projekcie rolę Realizatorów.7.

6. Jeśli Projektodaca / Partner rozumiany będzie jako ORGAN PROWADZĄCY czy brzmienie tego kryterium oznacza, że jeśli dana jednostka np. Powiat, który prowadzi 2 szkoły, złoży dwa niezależne projekty na realizację działań w dwóch różnych szkołach, oznacza to, że oba wnioski zostaną odrzucone, mimo że realizacja na podstawie pełnomocnictwa przekazana zostanie danej szkole?

Tak, jeśli tak jak w przedstawionym przez przypadku podmiot złoży dwa wnioski – oba zostaną odrzucone. Projektodawca może natomiast w ramach jednego projektu objąć wsparciem kilka szkół.

7. Czy wkład własny może być wniesiony w ramach wynagrodzenia za czas jaki nauczyciele poświęcili na udział w szkoleniach/innych formach podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zaplanowanych w ramach projektu (wyceniony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

Uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie wymaga jego uszczegółowienia. Należy doprecyzować jakie formy podwyższania kwalifikacji miała Pani na myśli, czy wynikają one z zapisów Karty Nauczyciela, czy odbywają się w godzinach pracy nauczyciela (czy może w czasie wolnym od pracy?), czy nauczyciel robi je z własnej inicjatywy, uczestnictwo jest dobrowolne lub czy ma polecenie służbowe (od Dyrektora).

Nauczyciel pracujący na pełen etat wg przepisów Karty Nauczyciela musi wypracować w tygodniu max.40 godzin pracy.

Na to składa się:

  1. pensum (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze – z uczniami),
  2. inne zajęcia zlecone przez dyrektora np. koła zainteresowań oraz
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Co do zasady prowadzony jest rejestr godzin pensum i z nich bezpośrednio rozliczany jest nauczyciel np. 25 godzin pracy dydaktycznej u nauczyciela wychowania przedszkolnego. Nauczyciel otrzymuje pełne wynagrodzenie, bez względu na czas poświęcony na dokształcanie (np. 1 albo 10 godzin w tygodniu). W związku z powyższym powstaje problem wyceny czasu poświęconego na doskonalenie zawodowe.

Inaczej jest natomiast, jeśli dany nauczyciel ma polecenie służbowe od swojego dyrektora, aby uczestniczyć w danym szkoleniu/formie podwyższania kwalifikacji np. w swoim dniu wolnym od pracy. Wtedy wchodzą w grę przepisy Kodeksu pracy (na podstawie zapisów art. 91c ust. 1  KN) i taki nauczyciel nie różni się niczym od pracownika na etacie (mogą mu się należeć np. godziny nadliczbowe).

8. Czy wnioskodawcą mogą być placówki prowadzące kształcenia zawodowe, których organem prowadzącym jest ministerstwo?

Wnioskodawca może być organ prowadzący szkołę czyli w tym przypadku Ministerstwo. Należy wtedy jednak pamiętać, że jest to Państwowa Jednostka Budżetowa i obowiązują ją zasady finansowania właściwe dla tego typu podmiotu.

9. Czy placówka oświaty prowadząca kształcenia zawodowe może składać samodzielnie wniosek czy wyłącznie za pośrednictwem jej organu prowadzącego?

Wnioskodawcą może być organ prowadzący a placówka może we wniosku występować jako realizator.

 10.  W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie, które nie jest organem prowadzącym szkołę, lecz zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez daną szkołę zawodową, chce przeprowadzić wsparcie w ramach projektu dla uczniów, nauczycieli z przedmiotowej szkoły, czy szkoła zawodowa/organ prowadzący szkołę zawodową musi obligatoryjnie być Partnerem w takim projekcie? Czy możliwa jest realizacja przez Stowarzyszenie wsparcia dla uczniów i nauczycieli bez zawiązywania formalnego partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem (jako Wnioskodawca) oraz szkołą/organem prowadzącym szkołę (jako Partner projektu)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot. Jednak kryteria konkursu wprowadzają określone zasady organizacji wsparcia, które w efekcie narzucają konstrukcję projektu.

Stowarzyszenie może być wnioskodawcą projektu, w ramach którego obejmie wsparciem konkretną szkołę (oczywiście konieczne jest wykazanie się diagnozą potrzeb tej szkoły spełniającą warunki kryterium).

Poprzez kryteria zobligowani są Państwo również do realizacji 1 typu projektu oraz zapewnienia, w przypadku szkoły zawodowej, organizacji praktyk zawodowych dla 100% uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia, biorących udział w projekcie (za wyjątkiem młodocianych pracowników i uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w ich przypadku jest to fakultatywne wsparcie).

Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowane  ze środków  EFS  nie  są  formą  praktycznej  nauki  zawodu,  o  której mowa  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017  r. „w sprawie praktycznej nauki zawodu”. Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Wytyczne te określają ramowe zasady organizacji praktyk. Między innymi wskazują, że:

– okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania dla danego typu   szkoły   na   kształcenie   zawodowe,   a   w   przypadku kształcenia  realizowanego w oparciu o modułowy program nauczania – nie więcej niż 100% godzin, w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formie wsparcia;

– praktyka   zawodowa   lub   staż   zawodowy   są   realizowane   na   podstawie   programu opracowanego  przez  nauczyciela  oraz  dyrektora  szkoły  lub  placówki  systemu  oświaty we  współpracy  z  podmiotem  przyjmującym  uczniów  na  praktykę  zawodową  lub  staż zawodowy;

– na  czas  trwania  praktyki  zawodowej  lub  stażu  zawodowego  jest  zawierana  pisemna umowa  pomiędzy stronami zaangażowanymi w  realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

W przypadku, gdyby realizowali Państwo również 5 typ projektu, kryterium zgodności wsparcia, pkt 9.  wskazuje, iż działania projektowe są oparte o współpracę szkół lub placówek systemu oświaty z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy).

Ponadto, wnioskodawcy zobligowani są do wniesienia co najmniej 10 % wkładu własnego. W sytuacji, gdyby część wkładu lub całość miałaby być zapewniona przez organ prowadzący szkołę/placówkę, niezbędnym byłoby zawarcie porozumienia w tej sprawie. Zaangażowanie się szkoły i organu prowadzącego szkołę, zwłaszcza jeśli jest to jednostka sektora finansów publicznych, wymaga uchwały organu o wyrażeniu zgody na realizację projektu oraz zaangażowaniu finansowym.

Podsumowując, żadne z kryteriów nie nakłada obowiązku zawarcia formalnego partnerstwa. Jednak wymogi dotyczące spełnienia kryteriów wymagają ścisłej współpracy z organem prowadzącym/szkołą/placówką, niejako wskazując, że naturalnym rozwiązaniem byłoby partnerstwo z organem prowadzącym. Niemniej jednak, kryteria dopuszczalności nie wskazują na taką konieczność. Natomiast, w ramach kryteriów jakości ocenia się wnioski pod kątem organizacji projektu i zasadności bądź nie występowania partnerstwa.

11. W związku z kryterium premiującym nr 2: “Projekt uwzględnia działania obejmujące kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsiębiorstwach”, czy jest określony minimalny wymiar czasu kształcenia praktycznego dla nauczycieli, o którym mowa w przedmiotowym kryterium, np. w ujęciu tygodniowym, miesięcznym? Czy nauczycielowi, który odbędzie w/w kształcenie praktyczne przysługuje wynagrodzenie za udział w tej formie wsparcia (płatny staż/praktyka)? Jeśli tak, proszę o odpowiedź, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów powinno takie wynagrodzenie zostać rozliczone/wypłacone nauczycielowi, czy może to być umowa pomiędzy Wnioskodawcą, nauczycielem i pracodawcą o organizację kształcenia praktycznego i np. lista obecności nauczyciela na kształceniu praktycznym, potwierdzona przez pracodawcę?

Organizacja kształcenia praktycznego nauczycieli  powinna być realizowana poprzez staż/ praktykę (zgodnie z formą wsparcia w typie projektu nr 6 b), jednak punkty premiujące otrzymuje Projektodawca, który skieruje nauczyciela na staż/praktykę do przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Kryterium to powinno być mierzalne, aby premia mogła być przyznana. Staż/praktyka powinny trwać minimum 40 godzin.

Kwestia wynagrodzenia za udział w tej formie wsparcia jest uzależniona od sposobu organizacji tego kształcenia. Należy uwzględniać regulacje wynikające z innych przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli:

Rozdział  7a Karty Nauczyciela, Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Art.  70a.  [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli]:

  1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organ prowadzący może sfinansować m.in.:

1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

  1. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:

1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

4) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, w tym w stażach zagranicznych, o których mowa w pkt 4, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

Jeśli zaplanowane przez Organ prowadzący środki nie są wystarczające na całkowite pokrycie wydatków zaplanowanych w ramach np. staży/praktyk nauczycieli to w myśl zasady dodatkowości wsparcia, jest możliwość pokrycia ich w ramach dofinansowania z EFS.

Jeśli kształcenie praktyczne będzie zorganizowane w ramach realizacji postanowień Karty Nauczyciela, w czasie pracy, to nie jest możliwe sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli uczestnictwo w takiej formie wsparcia realizowane byłoby poza czasem pracy nauczyciela, to należy wtedy uwzględnić przepisy Kodeksu Pracy (kwestia płatności za nadgodziny).

12. Czy Wnioskodawcą w projekcie może być Samorząd Województwa/Ministerstwo jako organ prowadzący placówkę kształcenia zawodowe?

Czy Dyrektor danej placówki może podpisać wniosek o dofinansowanie na podstawie odpowiedniego upoważnienia od Samorządu/Ministerstwa?

Tak, Wnioskodawcą w projekcie może być zarówno samorząd województwa jak i ministerstwo będące organem prowadzącym placówki kształcenia zawodowego. W takim wypadku dyrektor może podpisać wniosek na podstawie upoważnienia nadanego przez samorząd/właściwego ministra.

13. Czy Wnioskodawca (Państwowa Jednostka Budżetowa, Jednostka Budżetowa Samorządu województwa) będzie podpisywał umowę o dofinansowanie czy porozumienie (proszę o podanie podstawy prawnej)? Czym różnią się od siebie te dwa dokumenty?

Wnioskodawca będzie zawierał umowę w formie porozumienia, gdy jest on państwową jednostką budżetową (art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych jest jednocześnie wnioskodawcą, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu projektu (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

14. Jak wygląda kwestia rozliczania? Czy Organ prowadzący zakłada konto bankowe, czy tylko Szkoła jako realizator? Czy dotacja celowa jest również w formie dofinansowania i przelewana na utworzone konto bankowe dla projektu?

Ad.3. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawieraną między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą, transze dofinansowania przekazywane są na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy beneficjenta. To, czy organ prowadzący będzie przekazywał środki na wyodrębniony dla projektu rachunek jednostki organizacyjnej (realizatora), czy sam będzie odpowiedzialny za realizację projektu, zależy od jego decyzji oraz konstrukcji wniosku o dofinansowanie. Zatem, organ prowadzący zawsze zakłada wyodrębniony rachunek bankowy, zaś realizator może (jeśli pozwala na to konstrukcja wniosku), ale nie musi zakładać takiego rachunku.

Zarówno środki Europejskiego Funduszu Społecznego jaki i dotacja celowa z budżetu państwa są przekazywane na ten sam rachunek bankowy.

15. Fundacja w ramach działalności oświatowej prowadzi technikum. Jednocześnie fundacja jest zarejestrowana w KRS jako przedsiębiorstwo i prowadzi działalność gospodarczą. Czy aplikując o środki w działaniu  8.6 fundacja może być w ramach jednego projektu jednocześnie wnioskującym (jako osoba prowadząca szkołę) i organizatorem stażu, jako prowadząca działalność gospodarczą?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych dla 100% uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, biorących udział w projekcie: w szkołach lub placówkach systemu oświaty  w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia lub  w których kształcenie zawodowe praktyczne jest  realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców- w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Przytoczona przez Pana sytuacja jest dopuszczalna, o ile Fundacja jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki organizacji stażu określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 47 Rozdział 6 – Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10 (iv) Podrozdział 6.1 Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, str. 52-57. Pragnę również zwrócić uwagę, iż podmiot w którym odbywa się staż musi mieć możliwość pogłębienia wiedzy praktycznej uczniów w zakresie danej kwalifikacji.

16. Czy organizatorem stażu może być szkoła wyższa?

Pragnę zwrócić uwagę na znaczenie sformułowania „organizator stażu”. Ze względu na fakt, iż na staż ucznia kieruje zawsze Dyrektor placówki organizatorem stażu będzie Szkoła lub placówka systemu oświaty. Staż natomiast, co do zasady, może odbywać się w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty – mógłby zatem odbywać się na uczelni wyższej. Zwracam jednak uwagę na wspomniane w pkt 1 warunki jakie musi spełniać podmiot w jakim staż taki się odbywa

17. Czy w ramach projektu mogą być organizowane staże na zasadach telepracy, a więc zdalne? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić organizator stażu? Czy na przykład musi koniecznie zapewnić uczniowi komputer, skoro uczeń ma już własny? Jak powinna wyglądać zdalna opieka nad stażystą?

Zgodnie z Regulaminem konkursu Realizację staży należy zaplanować i realizować zgodnie z wymogami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: „podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: i. zapewnia  odpowiednie  stanowisko  pracy  praktykanta  lub  stażysty,  wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia,  zaplecze  techniczne,  zapewnia  urządzenia  i  materiały  zgodnie  z   programem   praktyki   zawodowej   lub   stażu   zawodowego   i   potrzebami praktykanta  lub  stażysty  wynikającymi  ze  specyfiki  zadań  wykonywanych  przez praktykanta   lub   stażystę,   wymogów   technicznych   miejsca   pracy,   a   także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia” . Nie ma zatem możliwości realizacji staży w formie telepracy.

18. Czy w okresie wakacji możliwe jest zaangażowanie nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie stażu u pracodawców na UMOWĘ-ZLECENIE? Opieka ta będzie wykraczała poza standardowe obowiązki nauczyciela wykonywane w czasie roku szkolnego i według nas nie koliduje z urlopem nauczyciela w czasie wakacji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Dlatego też dyrektor szkoły nie może przydzielić na podstawie art. 35a ustawy – Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkole zajęć w projekcie EFS na okres ferii zimowych i letnich.

W celu realizacji zajęć w czasie ferii zimowych lub letnich dyrektor szkoły może natomiast zatrudnić nowego nauczyciela zgodnie z art. 16 ustawy Prawo oświatowe, gdyż nauczycieli tych zatrudnia się zgodnie z Kodeksem pracy i w zakresie urlopu wypoczynkowego nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy – Karta Nauczyciela lecz przepisy Kodeksu pracy.

Ponadto, w celu realizacji zajęć organizowanych przez organ prowadzący szkołę w czasie ferii zimowych lub letnich, organ ten może zawierać umowy cywilnoprawne, przy czym nie może to dotyczyć nauczycieli z danej szkoły, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dotyczących braku możliwości zatrudniania na umowy zlecenie własnych pracowników (sekcja 6.16.2 pkt 2).

W przypadku gdy beneficjent przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zajęć edukacyjnych, robi to zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

19. Wnioskodawcą projektu będzie firma a Partnerem Gmina Miasto Koszalin/Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie. Czy to oznacza że Gmina Miasto Koszalin nie może być Partnerem / Liderem w żadnym innym projekcie w tym konkursie. Czy to oznacza, że Zespół Szkół nr 9 w Koszalinie nie może być Wnioskodawcą/ Partnerem w żadnym innym projekcie w tym konkursie. Czy obie jednostki nie mogą być Partnerem / Wnioskodawcą w żadnym innym projekcie w tym konkursie.

Tak, dany podmiot może wystąpić tylko raz w projekcie, czy to jako wnioskodawca czy partner.

Zespół szkół nie może być partnerem w żadnym projekcie, gdyż nie jest autonomicznym podmiotem, a jednostką organizacyjną.

Wyłącznie organ prowadzący może być wskazany jako partner. Nigdy, żadna szkoła/placówka nie wystąpi w żadnym projekcie jako partner ani nie złoży samodzielnie projektu. Wyłącznie jej organ prowadzący może być wnioskodawcą albo partnerem w projekcie, a szkoła jest wskazywana co najwyżej jako realizator projektu.

20. Czy wskaźniki: “liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych” oraz “Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu” występuje w ramach 2 typu: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”.  Czy może również wystąpić w innych typach w ramach konkursu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 ?

Przytoczony wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (osoby) to liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez udzielenie wsparcia z zakresu indywidualizacji. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje / umiejętności uniwersalne, które zostały osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz typy szkół opisano w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Przedstawiony wskaźnik: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (osoby): Opis kompetencji lub umiejętności uniwersalnych zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji lub umiejętności uniwersalnych , tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się (standardach wymagań) dla danej kompetencji / umiejętności uniwersalnej oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. Wykazywać należy wyłącznie kompetencje lub umiejętności uniwersalne osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy szkół zostały określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 . Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia.

 Ww. definicje są zgodne z definicjami odpowiednich wskaźników zawartymi we  Wspólnej Liście Wskaźników  Kluczowych  2014 – 2020  dla   EFS (WLWK),  która  stanowi załącznik  nr  2  do  Wytycznych  w zakresie  monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Ww. wskaźniki są adekwatne ramach 2 typu projektu: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” jeżeli w ramach innych typów projektów w ramach konkursu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 możliwe będzie przypisanie tych wskaźników (w wyniku interwencji dojdzie do uzyskania kompetencji/kwalifikacji w sposób opisany w definicji wskaźników)  to można je zastosować. Aby zachować zgodność projektu z kryterium „Zgodność z celem Szczegółowym i rezultatami Działania” wnioskodawca zobligowany jest, m.in., do wyboru adekwatnych wskaźniki produktu i rezultatu zapisanych w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadających planowanym do realizacji typom projektu/operacji.

Jeśli ze względu na założenia projektu przedmiotowy katalog nie wyczerpuje przykładów wskaźników IP RPO dopuszcza również możliwość stosowania wskaźników specyficznych dla projektu, których realizacja jest wynikiem projektu. Wskaźniki specyficzne określane są przez Wnioskodawcę i mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie danego projektu z uwagi na brak możliwości ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami, tym samym nie służą one ocenie nakład/rezultat na etapie oceny kryteriów jakości projektów.

 Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wskaźników zostały zawarte  w – Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 …) w punkcie E MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU do zapoznania się z którymi zachęcamy.

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

21. W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 kilka szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin będzie uczestniczyć w kilku odrębnych projektach. Wnioskodawcami tych projektów będą niepowiązani przedsiębiorcy niezależni od Gminy Miasto Szczecin. Gmina Miasto Szczecin jako organ prowadzący szkoły nie będzie Wnioskodawcą, ani  Partnerem w tych projektach. Uczniowie ww. szkół będą mieli możliwość wzięcia udziału w projektach na podstawie zawartego pomiędzy szkołą, a Wnioskodawcą porozumienia o współpracy, nie stanowiącego Partnerstwa projektowego w rozumieniu wytycznych EFS i WUP. 

Kryterium dostępu nr 5 w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 wskazuje, że „Podmiot składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy działa jako Projektodawca czy jako Partner projektu. W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca i/lub jako Partner – wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone.” 

W naszej ocenie brak formalnego zaangażowania Gminy Miasto Szczecin jako Wnioskodawcy lub Partnera, nie spowoduje odrzucenia przygotowanych w ten sposób projektów w związku z niespełnieniem kryterium dopuszczalności nr 5.

Przedsiębiorca może być wnioskodawcą projektu, w ramach którego obejmie wsparciem konkretną szkołę (oczywiście konieczne jest wykazanie się diagnozą potrzeb tej szkoły spełniającą warunki kryterium). Zgodnie z Regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot. Jednak kryteria konkursu wprowadzają określone zasady organizacji wsparcia, które należy mieć na uwadze planując wsparcie. Poprzez kryteria zobligowani są Państwo do realizacji 1 typu projektu oraz zapewnienia, w przypadku szkoły zawodowej, organizacji praktyk zawodowych dla 100% uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia, biorących udział w projekcie (za wyjątkiem młodocianych pracowników i uczniów szkół i placówek specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w ich przypadku jest to fakultatywne wsparcie). Zaznaczam, iż na staże i praktyki uczniów kieruje szkoła nie zaś przedsiębiorca. Żadne z kryteriów nie nakłada natomiast obowiązku zawarcia formalnego partnerstwa, jednak wymogi dotyczące spełnienia kryteriów wymagają ścisłej współpracy z organem prowadzącym/szkołą/placówką, niejako wskazując, że naturalnym rozwiązaniem byłoby partnerstwo z organem prowadzącym. Niemniej jednak, kryteria dopuszczalności nie wskazują na taką konieczność.  Proszę jednak mieć na uwadze, że w ramach kryteriów jakości ocenia się wnioski pod kątem organizacji projektu i zasadności bądź nie występowania partnerstwa.

22. Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z przygotowaniem i zatwierdzeniem diagnozy.

Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Zachodniopomorskie. Wniosek będzie podpisywał Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa.

Proszę o informację/potwierdzenie, czy w punkcie B.1 należy wpisać dane organu prowadzącego tj. Województwo Zachodniopomorskie, natomiast w punkcie C.4 dane Szkoły, pomimo iż Pani Dyrektor Szkoły posiada pełnomocnictwo? Czy w punkcie B.6 należy wpisać dane Pani Dyrektor ZCKZiU w Świnoujściu?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków w ramach EFS (wersja 2.4) w sekcji B.1 W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu B 1.3 należy wpisać zawsze nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy). Dotyczy to również pozostałych pól dotyczących wnioskodawcy. Dane jednostki/ek organizacyjnej/ych (np. szkoły) należy podać w części odpowiadającej Realizatorowi (sekcja C.4). W sekcji B.6 – należy wpisać imię (imiona)
i nazwisko/a osoby/ób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem). Ponadto należy wskazać stanowisko służbowe osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli osoba wskazana w polu działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to osoba ta powinna zostać wskazana w przedmiotowym punkcie.