Działanie 8.6 (K35) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 maja 2018

1. Czy w projekcie o wartości poniżej 100 tysięcy euro stosowanie uproszczonych metod rozliczania jest obowiązkowe? Jeśli tak to jak udowodnić realizację poszczególnych zadań (w opraciu o jakie dokumenty)?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 22) projektodawca zobowiązany jest do obligatoryjnego stosowania kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR (Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE – kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm, aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych).

W przypadku zastosowania kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. IP RPO będąca stroną umowy może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej.

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to:

  • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu/spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;
  • dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
  • dokumentacja zdjęciowa;
  • analizy i raporty wytworzone w ramach projektu;

Ponadto do projektów realizowanych w oparciu o uproszczone metody rozliczania stosuje się zapisy podrozdziału 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Czy o dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się firma X, z którą szkoła ma podpisane umowy o klasy patronackie i u której uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodów ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Chcielibyśmy, aby ta firma wystąpiła o wyposażenie warsztatów zgodnie z wytycznymi MEN, jednakże nie byłyby to warsztaty szkoły, ale warsztaty w firmie z przeznaczeniem dla uczniów. Czy taka forma jest dopuszczalna, czy jednak warsztaty musi tworzyć szkoła i to ona powinna się ubiegać o dofinansowanie? 

Nie ma formalnych przeszkód by firma obejmująca patronatem klasy kształcące w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających wystąpiła jako wnioskodawca, by jak najpełniej móc wspomóc uczniów szkoły branżowej. Jednak taka sytuacja wymaga odpowiedniego uzasadnienia we wniosku. Ponadto zasadność i racjonalność takiego działania zostaną ostatecznie ocenione przez członków Komisji Oceny Projektów w kontekście całego przedsięwzięcia. Zaznaczam należy, iż w ramach Działania 8.6 Projektodawca winien obowiązkowo uwzględnić w projekcie realizację zadań związanych z podnoszeniem umiejętności oraz uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty. Obligatoryjnie realizowany więc musi być 1. Typ projektu wskazany w Regulaminie konkursu.  Poza tym wydatki na środki trwałe nie mogą przekraczać 20% wartości projektu (włączając cross financing czyli środki na drobne prace remontowo wykończeniowe). Nalezy nadmienić, iż projekt musi być zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis a więc Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania pomocy publicznej w stosunku do własnego podmiotu.

3. Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast wyłączenie to nie dotyczy literalnie partnerstwa. Czy w związku z tym jeden podmiot może złożyć wniosek o dofinansowanie, gdzie będzie Liderem oraz być Partnerem w projekcie złożonym przez inny podmiot? 

Kryterium mówiące o tym, że Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący jednej placówki/jednostki organizacyjnej odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Projektodawcy, a nie partnera. Nie ma więc przeszkód, by jeden podmiot występował jednocześnie w roli Projektodawcy w jednym projekcie oraz partnera w innym.

 

4. Czy wsparciem w ramach Konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 (w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) mogą zostać objęci uczniowie i nauczyciele technikum.

W ramach Konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18  wsparciem mogą zostać objęci uczniowie i nauczyciele technikum.

5. Czy podmiotem wnioskującym w ramach aktualnego konkursu 8.6 moze być Wyższa szkoła zawodowa?

W ramach Konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego  podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,

-osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Jeśli spełniacie Państwo, ww. zapis, to możecie aplikować jako podmiot.

Należy mieć jednak na względzie również to, do kogo projekty muszą być skierowane bezpośrednio. Zgodnie z regulaminem są to następujące grupy odbiorców:

– uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

– młodociani pracownicy,

– osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

– nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,

– nauczyciele przedmiotów zawodowych,

– instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

– partnerzy społeczno-gospodarczy,

– pracodawcy

Takie określenie grupy docelowej wskazuje, iż wsparcie w ramach tego działania ma charakter zindywidualizowany a uczestnictwo osób jest wynikiem ich dobrowolnej, osobistej decyzji o potrzebie zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kalifikacji zawodowych.

Biorąc pod uwagę, iż Wyższa Szkoła Zawodowa jest szkołą dla dorosłych – można przygotować jedynie projekt skierowany bezpośrednio dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(…)”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową tego działania są: osoby w wieku powyżej 18 lat,  a 1 typ zakłada między innymi możliwość organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Należy również pamiętać o spełnieniu poszczególnych kryteriów wyboru projektów, które mogą określać dodatkowe warunki organizacji projektu.

6.  Czy są określone wymogi w zakresie funkcjonowania Punktów Informacji i Kariery, np. czas funkcjonowania po zakończeniu projektu, określone działania (oprócz doradztwa edukacyjno-zawodowego), wyposażenie, itp. Ponadto w jaki sposób organizacyjnie należy spełnić następującą formę wsparcia dla nauczycieli: Praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty?

Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące funkcjonowania Punktów Informacji i Kariery, to nie zostały one dokładnie sprecyzowane. Niemniej jednak, stworzone w ramach projektu PIK mają obowiązek prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego. Inne uwarunkowania powinny wynikać ze standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły, zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez szkoły uczestniczące w projekcie. Proszę mieć jednak na uwadze zapisy Podrozdziału 5.1.7 Regulaminu konkursu, w przypadku, gdyby stworzenie PIK wiązałoby się z poniesieniem kosztów w ramach cross-financingu.

7. Czy w związku z powyższymi zapisami, w ramach działania 8.6 zakup sprzętu komputerowego (np. komputer, drukarka, tablet graficzny) o wartości jednostkowej niższej niż 3500 zł netto nie jest objęty żadnym limitem?

W ramach Konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 koszt pozyskania środków trwałych do realizacji projektu może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania tych środków jako niezbędnych do realizacji projektu. Obowiązek uzasadnienia celowości ich pozyskania dotyczy jednak środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł netto. Dlatego też, co do zasady, jeżeli cena jednostkowa sprzętu lub pomocy dydaktycznych wskazanych w zapytaniu nie jest równa lub wyższa niż 3 500 PLN netto,  to przedmiotowego sprzętu nie należy kwalifikować jako wydatków ponoszonych w ramach środków trwałych.

Należy jednak pamiętać o tym, że zamawiający powinien wystrzegać się dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania m.in. zasady konkurencyjności. Szczegółowe zapisy dotyczące zamówień zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, określone w pkt. 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów (str. 39).

Przypominamy też, że w ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany 1 typ projektu –  Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wskazany w Regulaminie konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.

Pozostałe typy projektów realizowane są fakultatywnie.

W przypadku planowania realizacji w projekcie typu 2 operacji w działaniu 8.6.: „Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez  wyposażenie pracowni  lub  warsztatów  szkolnych dla  zawodów szkolnictwa zawodowego”,  w  szczególności należy mieć na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  – Podrozdział 6.1 Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym ( str. 47 – 61). Wskazują one pod jakimi warunkami można zaplanować w projekcie doposażenie sale/warsztatów szkolnych przeznaczonych dla praktycznej nauki zawodu.

Wejście w życie 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniającej limit tzw. jednorazowej amortyzacji z 3 500 zł do 10 000 zł nie ma wpływu na warunki kwalifikowalności dotyczące środków trwałych, określonych w podrozdziale  6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ponadto kwestia założeń i racjonalności całego projektu oraz kwalifikowalności kosztów podlega ocenie wyłącznie przez Komisję Oceny Projektów w kontekście tylko i wyłącznie zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

8. Proszę o wskazanie poprawnego wskaźnika rezultatu i/lub produktu, który należy wybrać do monitorowania w ramach konkursu. W ramach planowanego projektu zamierzamy zrealizować następujące wsparcie:

  1. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego
  2. doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W związku z tym, że wskazane w regulaminie konkursu wskaźniki nie do końca odpowiadają ww. formom wsparcia proszę o informację, który wskaźnik należy wybrać. Zarówno programy walidacji i certyfikacji, jak również doradztwo zawodowe nie jest mierzone wskaźnikiem dot. pozaszkolnych form kształcenia, gdyż ani jedna ani druga forma wsparcia nie jest prowadzona w ramach pozaszkolnych form.

W przypadku realizacji wskazanych przez Pana typów operacji, w części E1 oraz E2 wniosku należy określić własne wskaźniki specyficzne dla projektu. Dodatkowo w części E1 wskazać wszystkie wskaźniki horyzontalne, a w części E2 dodać również wskaźnik Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby], w celu monitorowania postępu realizacji projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru projektu, szczególnie – w kontekście przesłanego pytania – do kryterium dopuszczalności 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania (i co za tym idzie wskaźnikami wskazanymi w SOOP dla tego Działania).

Natomiast w przypadku wskaźników głównych w części E3 wniosku, mimo braku odpowiednich dla projektu wskaźników, i tak zobligowani są Państwo do wyboru głównego wskaźnika projektowego. IOK sugeruje zatem, aby w takim przypadku wybrać wskaźnik Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] i ująć w nim wszystkie osoby, które zostaną objęte w projekcie programem walidacji i certyfikacji, co da możliwość zweryfikowania stosunku nakładu na rezultat, czyli poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów w projekcie w odniesieniu do zaplanowanych w ramach projektu kosztów.

9. Czy w sytuacji organizacji staży dla nauczycieli wydatkiem kwalifikowalnym  będą stypendia stażowe nauczycieli?

Możliwe do poniesienia koszty kwalifikowane związane z organizacją staży i praktyk muszą być niezbędne dla organizacji miejsca odbywania praktyki i/lub stażu oraz zapewnienia uczestnictwa osoby w praktyce i/lub stażu (np. koszty dojazdu, zużytych materiałów, odzieży roboczej etc.).Proszę jednak rozważnie planować wydatki – stypendium stażowe dla nauczycieli, którzy posiadają zatrudnienie, najpewniej zostanie uznane za wydatek zbędny i nieadekwatny, zwłaszcza mając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Art. 42 ust. 1-3.

10. Czy w związku ze zmianą “Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – w ramach projektu można ponieść wydatki związane z remontem sali (pracowni fryzjerskiej) znajdującej się na I piętrze, biorąc pod uwagę fakt, iż z sali tej nie będą korzystać osoby niepełnosprawne (os. niepełnosprawne nie mogą być objęte kształceniem w ramach zawodu fryzjera)?

W przypadku planowania projektu w ramach Działania 8.6, możliwe jest zmodernizowanie istniejącej przestrzeni (o ile wynika to z przeprowadzonej diagnozy potrzeb placówki) z zachowaniem zasad oraz limitów dotyczących środków trwałych i cross-financingu, o których mowa w podrozdziale 5.1.7 Regulaminu konkursu. Niemniej jednak, nie zwalnia to Projektodawcy z obowiązku modernizacji przestrzeni zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Ponadto uczulam, że projekt nie może wykluczać udziału osób z niepełnosprawnościami i jest to jasny objaw dyskryminacji, niezgodny z polityką promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. Taki projekt powinien być ogólnodostępny i w przypadku chęci udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami nie mogą im Państwo tego odmówić, zwłaszcza jeżeli jedyną przesłanką wykluczającą z projektu miałaby być niepełnosprawność. Mogą Państwo natomiast, w ramach przesunięć środków w projekcie lub uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień, zapewnić takim osobom dodatkowe wsparcie, umożliwiające im udział w projekcie.

10. Czy klasa patronacka, która zostanie utworzona w ramach projektu powinna obejmować konkretną klasę (przykładowo uczniów z kl. I “a) czy też jest możliwość, aby jedną klasą patronacką zostali objęci uczniowie z różnych poziomów nauczania (np. z kl. I, II i III) w ramach jednego konkretnego zawodu? 

Nie ma przepisów prawa krajowego, które regulowałyby kwestię tworzenia klas patronackich. Natomiast, zgodnie z logiką, powinna ona obejmować konkretny poziom (klasę) nauczania. Klasa patronacka nie powinna być traktowana jak koło zainteresowań, na które mogą uczęszczać uczniowie różnych klas, ponieważ sama jej idea polega na objęciu opieką wybranych klas przez dużą firmę i współdziałaniu w celu wykształcenia młodzieży pod kątem potrzeb patrona, co uwzględniane jest przy tworzeniu programu nauczania dla klasy.

11. Czy w ramach Działania 8.6 możliwe jest sfinansowanie organizacji kursów przygotowawczych do egz. maturalnego z matematyki i j. polskiego dla uczniów technikum zawodowego?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ jest to zakres kształcenia ogólnego, wspierany w ramach innych Działań.

12. Czy w grupie docelowej osób dorosłych zgłaszających się z własnej inicjatywy nie ma żadnego przeciwskazania, czy linii demarkacyjnej, jeśli jest ktoś studentem? Czy uczestnicy projektu, będący jednocześnie studentami, są kwalifikowani?

W ramach Konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 zgodnie z punktem 2.1.3. Projekty musiały być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

– uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

– młodociani pracownicy,

– osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Z uwagi na rozpiętość grupy docelowej, tj. możliwość objęcia wsparciem zarówno uczniów, młodocianych pracowników będących uczniami poszczególnych szkół wymienionych w ramach kryteriów dopuszczalności oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w projekcie, zalecało się, aby wnioskodawca jednoznacznie wskazał, do której grupy należeć będą uczestnicy projektu oraz podawał liczebność poszczególnych grup. Umożliwiało to dokonanie jednoznacznej oceny spełnienia przedmiotowego kryterium dopuszczalności.

Status studenta nie jest identyfikowany we  Wskaźnikach produktu dotyczących realizacji tego działania. Natomiast jest identyfikowany wskaźnikLiczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] zgodnie z WLWK. Zatem nie weryfikujemy uczestników pod kątem posiadania bądź nie statusu studenta. Zapisy Regulaminu nie wskazywały też żadnych dodatkowych warunków kwalifikowania uczestników  będących osobami w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do których skierowano wsparcie w postaci  pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.

Projekt składany w odpowiedzi na konkurs powinien przyczyniać się do realizacji celów RPO WZ 2014-2020, w szczególności musi wpisywać się w realizację celu szczegółowego Działania: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W związku zrealizowanym projektem  w ramach ww. konkursu proszę o bezpośredni kontakt  z opiekunem projektu  w celu wyjaśnienia kwestii udziału osób dorosłych w projekcie, będących jednocześnie studentami.

13. Czy istnieje możliwość pokrycia ze środków budżetowych projektu wynagrodzenia nauczyciela ze specjalnością oligofrenopedagoga podczas odbywania stażu u pracodawcy przez uczniów niepełnosprawnych?Jesteśmy szkołą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (konkurs nr:RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19).W szkole kształci się młodzież, posiadająca szereg deficytów m.in. zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, , wady wymowy, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności w uczeniu się, zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny. Po doświadczeniach z poprzedniego projektu wiemy, że pracodawcy u których nasi uczniowie odbywali staż napotykali szereg trudności w pracy z nimi. Zatrudnienie opiekuna stażu ze strony pracodawcy okazało się niewystarczające. Konieczne okazało się wsparcie nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i znają zasady pracy z uczniami z niepełnosprawnością. Wiąże się to z ciągłą obecnością tych nauczycieli podczas 150 h stażu ( ok 1 miesiąca pacy w trakcie wakacji). Jaka jest  możliwość sfinansowania wynagrodzenia nauczycieli ze środków budżetowych projektu.

Przedstawiona kategoria wydatku może zostać uznana za kwalifikowaną przy spełnieniu łącznie kilku warunków. Po pierwsze poniesienie przedmiotowego wydatku musi wynikać z przeprowadzonej analizy sytuacji problemowej. Z opisu grupy docelowej musi jasno wynikać, że tego typu wsparcie jest niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz wskaźników w ramach projektu.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę aby zaplanowane koszty wynagrodzenia były zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na latach 2014-2020 oraz zgodne z zapisami kodeksu pracy i/lub Karty Nauczyciela. Wnioskodawca powinien również w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisać zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotowego wsparcia.

Ostateczna ocena zasadności poniesienia takiego wydatku będzie przedmiotem oceny wniosku przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów pod względem racjonalności, efektywności,  niezbędności do realizacji celów projektu oraz ich uzasadnienia i potrzeby.