Działanie 8.6 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 listopada 2017

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1.Czy w projekcie będącym odpowiedzią na konkurs RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17 możliwe jest zaplanowanie szkoleń językowych jako uzupełniających szkolenia zawodowe? Wprowadzając budżet do generatora wniosków aplikacyjnych nie udało mi się wybrać stawek jednostkowych- zgodnie z zapisami Regulaminu  w pkt 5.1.10.3. w niniejszym naborze możliwe jest: zastosowanie kwot ryczałtowych jako jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projekcie, czy to oznacza, że szkoleń językowych nie można ująć we wniosku, czy szkolenia językowe mogą być rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków?
Kursy językowe wspierane są  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. W ramach Działania 8.10 RPO WZ stawki jednostkowe mają zastosowanie do szkoleń językowych w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS, prowadzących do uzyskania kwalifikacji, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Stawki jednostkowe dotyczą szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Nabór w ramach tego Działania zakończył się 8 maja br.
W związku z powyższym w projektach będących odpowiedzią na konkurs RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17 nie przewidziano formy wsparcia w postaci kursów językowych. Jednakże, w uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się zaplanowanie nauki specjalistycznych wyrazów, zwrotów, komunikatów w językach obcych niezbędnych do wykonywania zawodu jako uzupełniających szkolenia zawodowe. Nie należy traktować takich ewentualnych zajęć jako pełen, standardowy kurs językowy i nie stosuje się do nich stawek jednostkowych. Zaplanowanie takich zajęć wymaga uzasadnienia we wniosku. W ramach Działania 8.6 RPO WZ 2014-2020 szczególny nacisk kładziony jest bowiem na wzrost kwalifikacji oraz, o ile to możliwe, rezygnację z podwyższania kompetencji na rzecz kwalifikacji. Wszelkie działania, zadania przewidziane w projekcie winny być ze sobą powiązane, powinny się uzupełniać
i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania czy złagodzenia sformułowanych problemów i przeprowadzonej diagnozy.
2. Czy w projekcie 8.6 typ 1i – programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie, należy uwzględnić wskaźnik produktu ‘Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby)’. Projekt nie przewiduje żadnych szkoleń, kursu, itd., jedynie walidację i certyfikację efektów uczenia się?
Czy wystarczającym będzie dla typu projektu 1i wprowadzenie we wskaźnikach produktu jedynie określonych w regulaminie wskaźników horyzontalnych oraz wskaźników produktu własnych: tj. ‘Liczba osób uczestniczących w egzaminach czeladniczych’ oraz ‘Liczba osób uczestniczących w egzaminach mistrzowskich’?
Zgodnie z definicją przedmiotowego wskaźnika, zawartą w załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych (Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) dotyczy on liczby osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W przypadku braku realizacji w ramach projektu form wsparcia, w odniesieniu do których stosuje się określony Regulaminem wskaźnik produktu oraz w konsekwencji rezultatu,   wystarczającym będzie dla typu projektu 1i wprowadzenie we wniosku  własnych wskaźników produktu i rezultatu, odnoszących się do projektowanego wsparcia oraz obowiązkowo wskaźników horyzontalnych określonych Regulaminem konkursu.
3. Czy w ramach konkursu można zaplanować kursy zawodowe dla młodzieży?
Zgodnie z Regulaminem konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:  osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane  zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem   kwalifikacji zawodowych.
4. Czy w ramach projektu uczestnicy projektu muszą odbywać staże lub praktyki zawodowe u pracodawców?
W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K023/17 nie ma typu projektu odnoszącego się  do odbywania stażów lub praktyk zawodowych.