Działanie 8.5 KS – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 października 2016

Informacja dotycząca doradztwa zawodowego w projektach EFS oraz realizacji praktyk/staży w Działaniui 8.5 RPO WZ 14.10.2016 r. nr 2

 

1. Które przedmioty należy wziąć pod uwagę obliczając średnie wyniki egzaminów w szkołach ponadgimnazjalnych, biorąc pod uwagę zapis kryterium zgodności wsparcia w działaniu 8.5: Szkoła lub placówka systemu oświaty objęta wsparciem osiągnęła wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia dla województwa w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie (typ projektu 6- 10)? Czy przy analizie wyników  można wziąć pod uwagę średnią punktów z przedmiotów, które pozwalają kształtować kompetencje kluczowe ( np. matematyczno-przyrodnicze)? Czy należy wziąć pod uwagę średnią punktów z egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów, osiągniętą przez uczniów danej placówki ?
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w celu spełnienia w/w kryterium, obliczając średni wynik z egzaminów w szkołach ponadgimnazjalnych pod uwagę można wziąć przedmioty, które pozwalają kształtować kompetencje kluczowe (np. przedmioty matematyczno-przyrodnicze) jak również, średnią punktów z egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów, osiągniętą przez uczniów danej placówki.