Działanie 8.4 (K46) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 marca 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy wniosek o dofinansowanie może w terminie do 02.04.2019r. złożyć dla szkoły „X” podmiot niebędący w tym terminie organem prowadzącym, jednakże który w dniu rozstrzygnięcia konkursu będzie już organem prowadzącym dla szkoły „X”. W kwestii wyjaśnienia pragnę zaznaczyć, iż nasza firma (będąca organem prowadzącym dla prowadzonych przez siebie szkół) kupiła i przejmuje szkoły prowadzone przez inny podmiot i zgodnie z zawartą z tym podmiotem umową od dnia 01.07.2019r. staniemy się organem prowadzącym dla szkoły „X”, dla której chcielibyśmy złożyć wniosek w w/w konkursie.

Kryterium dopuszczalności nr 4 „Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera” będzie weryfikowane na etapie KOP, na dzień podpisania umowy oraz w przypadku zmiany Partnera (jeśli dotyczy). W związku z powyższym Beneficjent musi należeć do jednej z poniższych grup:

– organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji

na każdym etapie weryfikacji przedmiotowego kryterium (także na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu).

2. Wypełniamy wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 RPO WZ. Wśród wskaźników dostępnych do wyboru nie ma wskaźników horyzontalnych. Czy mamy je dodać jako wskaźnik własny, czy też zostaną one dodane? Pytanie o główny wskaźnik jaki należy przypisać w części G.1.1 do zadania: przy wyłączeniu części E3, nie ma możliwości dodania wskaźników i tym samym z listy rozwijanej w G.1.1 jedynie do zadania można przypisać “Zadanie ogólne”. Czy tak ma być w bieżącym konkursie w ramach Działania 8.4?

Dla przedmiotowego konkursu nie został określony Główny wskaźnik projektu (pkt. E.3) w związku z powyższym przy opisie zadań należy wybrać pole z listy rozwijalnej „Zadanie ogólne”. Ponadto informuję, iż brak Wskaźników horyzontalnych w sekcji E wniosku o dofinansowanie dostępnego w LSI 2014 wynika z problemów technicznych, które powinny zostać rozwiązane w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym Wskaźniki horyzontalne będą dostępne z listy rozwijalnej i nie należy określać ich jako Wskaźnik własny.