Działanie 8.3 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

1. W regulaminie czytamy iż Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Co oznacza termin zatwierdzona przez organ prowadzący? Czy diagnoza powinna być przyjęta na Radzie Gminy czy wprowadzona Zarządzeniem Wójta? Jaka jest właściwa forma zatwierdzenia? Czy istnieją wytyczne wskazujące na konkretną formę zatwierdzenia?

Odp. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca dla RPO WZ nie określiła formy zatwierdzenia przedmiotowej diagnozy. Należy jednak zawsze mieć na uwadze strategię ZIT, a także wszelkie wewnętrzne uregulowania.

2.Jak prawidłowo powinna wyglądać diagnoza, o której mowa w Wytycznych konkursowych, w zakresie typu 3 projektu tj. Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Jakie elementy mają być w niej opisane?Co w tej diagnozie należy ująć, czy ma z niej wynikać konkretna liczba dzieci, które należy objąć projektem w zakresie zajęć specjalistycznych, czy też zajęć dydaktyczno-wyrównawczych? Czy ma zawierać informacje o tym jakie są potrzeby w zakresie doposażenia szkoły?

Odp. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca dla RPO WZ nie określa jakie elementy powinny być zawarte w przeprowadzonej przez Państwa diagnozie. Niemniej jednak należy pamiętać że niniejsza diagnoza dotyczy zarówno dzieci jak i doposażenia sali. Przeprowadzona diagnoza ma na celu pokazanie że działania które planują Państwo w projekcie wynikają z potrzeb przeprowadzonej przez Państwo diagnozy. W związku z powyższym, to Państwo muszą określić elementy, które według Państwa są niezbędne przy realizacji projektu i które muszą być zawarte w ww. diagnozie.

3. Czy w ramach działania 8.3 RPO WZ (typ 3 projektu – indywidualizacja ) można zaplanować zajęcia z języków obcych?

Czy w ramach projektu można wyposażyć pracownię językową w następującym zakresie: jednostka centralna systemu, okablowanie, oprogramowanie sterujące PC, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dynamicznym, rejestrator cyfrowy, głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego, biurko nauczyciela, tablica multimedialna, oprogramowanie, meble?

Odp. Zgodnie z regulaminem konkursu 8.3 typ projektu 3, który ma na celu indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej, nie zabrania się zaplanowania dla ww. uczniów zajęć z języków obcych. Proszę pamiętać że typ ten ma na celu wsparcie ww. uczniów i dostosowanie pracy z uczniem do jego potrzeb aby mógł szybko wyrównać swoje braki edukacyjne. W związku z powyższym, jeżeli specyfika Państwa projektu wymaga wprowadzenie takiego kształcenia to należy ją odpowiednio uzasadnić tak by osoba oceniająca wiedziała że wynika to np. z przeprowadzonej przez Państwa diagnozy.

W przypadku drugiego pytania dotyczącego wyposażenia pracowni językowej w sprzęt specjalistyczny np. jednostka centralna systemu, oprogramowanie sterujące PC, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, jest możliwe do uwzględnienia w projekcie i należy pamiętać, iż materiały te są finansowane w ramach limitu środków w ramach cross-finansingu w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych. Ponadto informuję, iż biurka, meble itp. są śr. trwałymi i oczywiście w ramach 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mogą zostać ujęte w projekcie.

4. Czy dopuszcza się partnerstwo w projekcie: 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego?

Jeśli partnerstwo jest dopuszczone to czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być partnerem organizacji pozarządowej lub organu prowadzącego szkoły w ww. projekcie.

Odp. W ramach konkursu 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego nie ma przeciwwskazań aby nawiązać partnerstwo.

Regulamin konkursu nie zastrzega sobie również wyboru konkretnego partnera.

Należy mieć tylko na uwadze iż umowa partnerska nie może być zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UEL 187 z 26.06.2014, str. 1).

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Lider partnerstwa składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku.

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie ocena zdolności organizacyjno-operacyjnej będzie dokonywana w sposób całościowy tj.: w kontekście projektodawcy i partnera/ów łącznie. Projektodawca powinien wskazać konkretne metody i techniki zarządzania jakie będą wykorzystywane w projekcie oraz opis sposobu podejmowania decyzji z uwzględnieniem partnera.

5. W przypadku gdy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę oświaty, możliwe jest wnoszenie wkładu własnego niepieniężnego w postaci udostępnienia własnych sal. Czy szkoły/placówki oświaty, posiadające zatwierdzone przez Dyrektora szkoły Regulaminy lub Zarządzenia, określające stawki wynajęcia sal i pomieszczeń, mogą je stosować przy wyliczaniu wkładu własnego niepieniężnego, czy też konieczne jest sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych dla nieruchomości lub ich części?

Odp. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 część 6.10 przypis 55 wskazują, że wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość, mogą to być np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać taryfikator danej instytucji). Wytyczne nie rozróżniają przy tym rodzaju podmiotu, do którego odnosi się powyższy warunek. Oznacza to, iż zasady określania wartości wkładu niepieniężnego odnoszą się zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Należy jednak podkreślić, iż wartość wkładu powinna być skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia (taryfikator, o którym mowa powyżej jest taryfikatorem kosztów utrzymania/ eksploatacji). Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że metodologia wyliczenia wkładu niepieniężnego w tym zasadność/ racjonalność przyjętych stawek może podlegać późniejszej kontroli IP.

6. Jakie są uwarunkowania techniczne opracowania i zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dla danej szkoły/placówki systemu oświaty?

Odp. Uwarunkowania w zakresie decyzyjności zatwierdzania diagnozy oraz rozwiązań technicznych z tym związanych powinny wynikać z wewnętrznej organizacji w danej jednostce. Należy mieć na uwadze, iż diagnoza musi być szczegółowa na tyle, aby możliwe było uznanie wydatków ujętych w budżecie projektu za kwalifikowalne. Diagnoza ta może podlegać późniejszej kontroli IP.

7. Czy istnieje możliwość doposażenia pracowni w ramach typu 4 i 5 w Działaniu 8.3 oraz typu 2 w Działaniu 8.7. w sprzęt technologicznie bardziej zaawansowany niż zakres wyposażenia pracowni opracowany przez MEN i udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl?

Odp. W odniesieniu do propozycji wyposażenia w sprzęt o innych parametrach technologicznych niż parametry określone przez MEN informujemy, iż zapisy i katalogi udostępnione na stronie internetowej KOWEZiU są obligatoryjne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy wymagania co do sprzętu zostały określone jako minimalne możliwy jest zakup sprzętu o wyższych parametrach. W przypadku wskazania jednoznacznych wymagań co do sprzętu nie ma możliwości uznania za kwalifikowalny zakup innego sprzętu niż o określonych parametrach.

Mając jednak na względzie postęp technologiczny oraz konieczność racjonalności wsparcia w postaci sprzętu najnowszej generacji, Instytucja Zarządzająca zobowiązała się zwrócić do Ministerstwa Rozwoju RPO WZ 2014-2020 z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

8. Czy zakup doposażenia pracowni szkolnych możliwy jest do realizacji w ramach typu operacji nr 1 –  Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy?

W załączniku 7.15 do regulaminu konkursu czytamy: „W konkursie nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, do którego załącznikiem jest niniejszy dokument, kwalifikowane są jedynie koszty wyposażenia bezpośrednio związanego z nauczeniem eksperymentalnym, a więc wykraczającego poza podstawowe wyposażenie szkoły lub placówki.”. Załącznik zatytułowany jest KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WYPOSAŻENIA SZKOLNYCH PRACOWNI MATEMATYCZNYCH – tak więc czy załącznik ten odnosi się tylko do zakupu wyposażenia do pracowni matematycznych, czy jednak w przypadku gdy nie realizujemy nauczania eksperymentalnego w projekcie, nie ma możliwości zakupu doposażenia szkolnych pracowni dydaktycznych?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresierealizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 można zaplanować doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych do zawodów szkolnictwa zawodowego. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na następujące kwestie:

a)szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. IZRPO zapewnia zgodność interwencji przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowymkatalogiem;

b)IZ RPO może dopuścić możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

c)wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowew tym zakresie, a także posiadanego przez niewyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

9. Czy w przypadku beneficjenta, który ma możliwość odzyskania vat kwoty w budżecie projektu są kwotami netto? W tabeli G.4.2 Koszty bezpośrednie i pośrednie jest wyszczególniona wartość podatku, ale gdzie można ją wpisać w generatorze?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku  w części F 1.1 należy określić czy ma Pani możliwość odzyskania podatku VAT, natomiast w części G 4 Podsumowanie – częściowo generuje się przez system automatycznie. W związku z powyższym jeżeli ma Pani możliwość odzyskania VAT to w całym projekcie należy wpisać kwoty netto – zapis mówiący o tym znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku w części G 1.2. Natomiast co do tabelki w pkt G 4.2 ona Generuje się automatycznie przez system.

10. Czy w ramach konkursu PZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 istnieje obowiązek wpisania we wniosek o dofinansowanie w części B. Wnioskodawcy-Gimna a w częsci C.4 Realizator-poszczególne szkoły, które otrzymują wsparcie w ramach projektu? Czy gmina wnioskująca o środki w ramach konkursu może realizować projekt samodzielnie czy MUSI powierzyć realizacje projektu szkołom?

Odp. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku  w części B. Wnioskodawca w przypadku JST należy wpisać – np. Gmina, natomiast w części C.4 Realizator- jeżeli przekażą Państwo realizację projektu szkołom to należy wszystkie szkoły które będą realizowały projekt w tym miejscu wpisać. Jeżeli zaś chodzi o realizację projektu to Gmina wnioskująca o środki w ramach konkursu może realizować projekt samodzielnie lub powierzyć realizacje projektu szkołom – to Państwo jako JST o tym decydują.

11. Czy kwalifikowalny będzie tylko sprzęt wskazany w katalogu wyposażenia opracowanym przez MEN czy jest to tylko katalog przykładowego wyposażenia i we wniosku można wskazać zupełnie inne wyposażenie.
Ponadto czy kwalifikowalne będą pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK  wyłącznie te wskazane w katalogu MEN czy jest to tylko przykładowy katalog  i we wniosku można wskazać zupełnie inne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK?

Odp. W ramach Działania 8.3 RPO WZ, wyposażenie pracowni przyrodniczych wskazane przez MEN jest podstawowym katalogiem, według którego powinno być realizowane doposażanie pracowni w ramach projektów finansowanych z EFS. W szczególnych przypadkach, jeżeli na podstawie przeprowadzonej diagnozy zaistnieje koniecznośc zakupu wyposażenia innego niż w ww. katalogu i zostanie ona należycie uzasadniona, to istnieje możliwość wyjścia poza jego ramy. W przypadku narzędzi oraz pomocy dydaktycznych TIK sprawa wygląda analogicznie.

12. Czy na wszystkie zajęcia w ramach Działania 8.3  RPO WZ – konkurs nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 –  liczbę uczestników w grupach musimy przyjąć zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach?

Odp. W Regulaminie konkursu nie występują tego typu obostrzenia. Jednakże jeśli wynika to z wewnętrznych uregulowań instytucji lub prawa krajowego będą Państwo zobligowani do korzystania z przedmiotowego Rozporządzenia.

13. Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu dot. kryterium zgodność wsparcia, pkt 5 jest zapisane, że Projektodawca winien zaplanować wsparcie w taki sposób by minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach projektu odnosiło się do tej części sprawdziany/przedmiotu, z którego średni wynik nie był wyższy niż średnia wojewódzka. Proszę o informację, czy właściwa z  zapisami Regulaminu konkursu jest interpretacja, że w przypadku kiedy gimnazjum osiągnęło wynik poniżej średniej wojewódzkiej z dwóch części egzaminu, wówczas minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji będzie się odnosiło do tych dwóch części sprawdzianu, a następne max. 50 % godzin zajęć przewidzianych do realizacji będzie się odnosiło do pozostałych przedmiotów ?

Odp. W przykładowej sytuacji należy zaplanować wsparcie w taki sposób aby minimum 50% wsparcia odnosiło się do tych przedmiotów z których szkoła osiągnęła wyniki niższe od średnich wyników osiagniętych w województwie, natomiast kolejne maximum 50% powinno odnosić się do pozostałych przedmiotów.

14. Czy w przypadku kiedy dana szkoła nie wynajmowała wcześniej sal w których planowane jest prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu (nie posiada umowy najmu dokładnie na tą salę, posiada umowy najmu innych sal, np. gimnastycznej), koniecznym jest dysponowanie przez wnioskodawcę operatem szacunkowym dla sal planowanych do wykorzystania w ramach projektu, czy istnieją jeszcze inne dokumenty, które w przedmiotowym przypadku zostaną przez WUP uznane jako równoważna ?

Odp. W sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje fakturą za wynajem danej Sali zobligowany jest do przedstawienia operatu szacunkowego.