Działanie 8.3 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 lutego 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1. W załączniku 7.16 do Regulaminu konkursu znajduje się informacja, iż: „Powierzanie prowadzenia zajęć w ramach projektów finansowanych z EFS nauczycielom zatrudnionym już w szkole odbywać się musi na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela lub poprzez zatrudnienie do prowadzenia tych zajęć innych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.” Czy dotyczy to także sytuacji w której wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa (a partnerem JST/Szkoła), i to ona (NGO) zatrudniałaby nauczycieli (także z placówki w której realizowany byłby projekt)? Czy zatrudnienie nauczycieli przez NGO na podstawie umów cywilno-prawnych oznaczałoby niekwalifikowalność wydatków?
Opracowanie Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” z 17 maja 2017 r. dostępne tutaj: https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/zalecenia-dotyczace-angazowania-nauczycieli-w-projektach-efs/ . Punkt 3 przedmiotowego dokumentu poświęcony jest realizacji projektu EFS przez podmiot prywatny (beneficjent) – nie będący organem prowadzącym szkoły. Zgodnie z zapisami dokumentu:
W sytuacji, gdy beneficjentem projektu EFS byłby podmiot prywatny nie będący organem prowadzącym szkoły, projekt powinien być realizowany w partnerstwie, w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, z organem/organami prowadzącymi szkoły. W przypadku gdy partnerem podmiotu prywatnego (firmy lub NGO) będącego beneficjentem jest:
  • szkoła publiczna – jest ona zobowiązana do zatrudniania nauczycieli w sposób opisany w pkt 1 (tegoż dokumentu), co oznacza, że podział zadań w partnerstwie powinien to zakładać i nie może dochodzić do sytuacji angażowania przez beneficjenta pracowników partnera (nauczycieli z danej szkoły);
  • szkoła niepubliczna – jest ona zobowiązana do zatrudniania nauczycieli w sposób opisany w pkt 2 (tegoż dokumentu).
Ponadto:
Art. 16 z ustawy Prawo oświatowe dotyczy  zatrudniania nauczycieli z zewnątrz placówki na stosunek pracy – w przypadku placówek/szkół publicznych,
Art. 35a ustawy Karta Nauczyciela dotyczy zatrudniania nauczycieli zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela – w przypadku placówek/szkół publicznych.
Samo zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może nosić cech stosunku pracy, gdyż takie postepowanie stanowi naruszenie przepisów prawa.
2. Informacja dotycząca kryterium dopuszczalności w zakresie zgodności wsparcia „Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania na takie same działania dla tych samych placówek w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.  Typ projektów 1 – 5.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż przedmiotowe kryterium ma na celu niepowielanie działań w szkołach/placówkach objętych wsparciem w ramach projektów składanych w odpowiedzi na dotychczas ogłaszane konkursy w ramach Działań 8.2, 8.3, 8.5. Oznacza to przede wszystkim, iż Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na inną niż w poprzednich konkursach szkołę/placówkę.
Dopuszcza się również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na tą samą szkołę/placówkę objętą wsparciem w poprzednich w/w konkursach, przy czym ubieganie się o dofinansowanie na tę samą  szkołę/placówkę możliwe jest pod warunkiem realizacji form wsparcia, na które Wnioskodawca nie otrzymał do tej pory dofinansowaniaw ramach Działań 8.2, 8.3 oraz 8.5.
Za formę wsparcia rozumiany jest poszczególny „podtyp” danego „typu” projektów wskazanego w Regulaminie Konkursu dla Działania 8.3 jako możliwy do realizacji.
Nie jest dozwolona realizacja tej samej formy wsparcia w ramach danego typu projektu np. typ projektu nr 1 lit. c „realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia”, w przypadku gdy została ona już dofinansowana w ramach działań 8.2, 8.3 oraz 8.5.
Jednocześnie, WUP informuje, iż w celu spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca winien w treści wniosku umieścić oświadczenie iż nie otrzymał dofinansowania na takie same działania dla tych samych placówek w ramach Działania 8.2, 8.3 i 8.5 RPO WZ 2014-2020, tj. konkursów nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 (w ramach RPZP.KS-IZ.00-32-001/15).
Szczegółowe informacje dostępne będą w aktualizacji Regulaminu Konkursu 8.3, który udostępniony Państwu zostanie  w terminie późniejszym.