Działanie 8.10 (K74) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 marca 2022

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1.Analizujemy dokumentację z poprzedniego naboru i znaleźliśmy informację, że Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku ma posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego. W związku z tym proszę o informację, czy powyższy wymóg dotyczy tylko Lidera projektu? Czy w przypadku potencjalnego partnera również mamy badać ten aspekt? Znaleźliśmy partnera z dużym potencjałem w zakresie szkoleń i realizacji projektów dofinansowanych z UE, jednak nie ma on zarejestrowanego żadnego oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach planowanego konkursu z Działania 8.10 RPO WZ 2014-2020 przewidziano kryterium dopuszczalności o treści: „ Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Wynika z niego, że kryterium odnosi się tylko do Lidera projektu, ale oczywiście przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem, którego opublikowanie jest zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r., na stronie internetowej http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory  oraz Serwis informacji o dotacjach w województwie zachodniopomorskim (wup.pl)

Odnośnie roli partnerów w projekcie, Komisja Oceny Projektów ocenia projekt pod względem zasadności zawarcia partnerstwa oraz stopień zaangażowania poszczególnych partnerów w realizację wniosku.

2.”Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.”

W uzasadnieniu do kryterium wskazano: “Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku. W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot, którego siedziba lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Weryfikacja spełnienia kryterium w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – spełnienie odbywać się będzie w oparciu o obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 2 ust. 3Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 665, z 1999 r. nr 101 poz. 1188, z 2001 r. nr 45 poz. 497). Projektodawca będący jednostką samorządu terytorialnego nie ma obowiązku składania załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium. Projektodawca jest zobowiązany do wskazania w treści wniosku o dofinansowanie deklaracji spełniania kryterium oraz w przypadku gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzającego posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.”

W związku z powyższym czy nasza firma – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spełnia powyższe kryterium jeśli od ponad roku wynajmujemy lokal, i prowadzimy projekt na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ (przy czym umowa o dofinansowanie była podpisana od czerwca, a działania projektowe i wynajem lokalu (posiadamy umowę z potwierdzeniem dat), były prowadzone już od kwietnia – czyli spełnialibyśmy kryterium w zakresie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności.

Wskazany fragment Regulaminu konkursu stanowi odpowiedź na wątpliwości. Zgodnie z nim w przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot, którego siedziba lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jeżeli w KRS mają państwo wpis wskazujący, że spółka posiada siedzibę lub oddział na terenie naszego województwa od co najmniej 1 roku, to kryterium będzie spełnione. Jeżeli jedynie wynajmują Państwo lokal na terenie woj. Zachodniopomorskiego do potrzeb prowadzenia innego projektu, nie jest to wystarczające do spełnienia kryterium.

3.Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku musi posiadać siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium to weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projektodawca jest zobowiązany do wskazania w treści wniosku o dofinansowanie deklaracji spełniania kryterium oraz w przypadku gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzającego posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projektodawcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Fakt posiadania od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego, jest możliwy do zweryfikowania na podstawie powszechnie dostępnych rejestrów publicznych, tj. CEIDG – na podstawie opublikowanych historii zmian danych we wpisie, gdzie widoczna jest m.in. data wprowadzenia zmiany związana z dodaniem dodatkowego miejsca wykonywania działalności w woj. zachodniopomorskim. Stosowna informacja potwierdzająca spełnienie kryterium dopuszczalności nr 6 zostanie również zawarta we wniosku o dofinansowanie.

Czy w tym przypadku, konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzającego posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego?

Regulamin konkursu nie nakłada na Państwa obowiązku załączania do wniosku dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium. Zgodnie z wymogami, tak jak Państwo wskazali, konieczne jest zawarcie odpowiednich zapisów we wniosku o dofinansowanie, a weryfikacja prawdziwości złożonego oświadczenia jest możliwa poprzez ogólny dostęp do właściwego rejestru.

4.Jestem zainteresowany, jako właściciel firmy, uzyskaniem dofinansowania w ramach Wsparcia RPO 8.10. Jestem zainteresowany zarówno rozwojem moich pracowników w obszarze informatyki oraz w obszarze językowym. Czy istnieje możliwość uzyskania dwóch dofinansowań na powyższe projekty?

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową tego działania są: osoby w wieku 25 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz  osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Takie określenie grupy docelowej wskazuje, iż wsparcie w ramach tego działania ma charakter zindywidualizowany, a uczestnictwo osób jest wynikiem ich dobrowolnej, osobistej decyzji o potrzebie podniesienia kwalifikacji językowych i/lub kwalifikacji i kompetencji cyfrowych. Oznacza to, że udział osób nie może/nie powinien wynikać z ewentualnej delegacji/polecenia pracodawcy. Odbiorcą wsparcia nie mogę też być podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa).

Natomiast, jeżeli jest Pan zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników, to istnieje taka możliwość w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewówdztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wszsyrkie informacje są dostepne sa pod linkiem:

https://rpo.wup.pl/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

5. Czy istnieje ograniczenie liczby uczestników z jednego podmiotu gospodarczego (firmy), – przy założeniu że uczestnicy sami z własnej inicjatywy zgłaszają się do projektu? (np. z uwagi na przepisy dot. pomocy publicznej / de minimis) i czy podczas rekrutacji uczestnik musi się oświadczać w zakresie jego miejsca zatrudnienia?

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową tego działania są: osoby w wieku 25 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz  osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Takie określenie grupy docelowej wskazuje, iż wsparcie w ramach tego działania ma charakter zindywidualizowany, a uczestnictwo osób jest wynikiem ich dobrowolnej, osobistej decyzji o potrzebie podniesienia kwalifikacji językowych i/lub kwalifikacji i kompetencji cyfrowych. Oznacza to, że udział osób nie może/nie powinien wynikać z ewentualnej delegacji/polecenia pracodawcy. Odbiorcą wsparcia nie mogę też być podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa).

Regulamin narzuca obowiązek rekrutowania do projektu osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w województwie zachodniopomorskim. W tym kontekście, zweryfikowanie np. posiadania zatrudnienia na terenie województwa będzie wymagało podania miejsca pracy.

6. Czy uczestnicy mogą wnosić opłaty, zaliczane przez nas na poczet wkładu własnego czy jest taki obowiązek aby uczestnicy wnosili opłaty za udział (pokrywali odpowiadający im wkład własny) czy możliwe jest finansowanie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich?

Uczestnicy mogą wnosić opłaty za uczestnictwo w projekcie  i mogą one stanowić wkład własny w projekcie. Natomiast należy mieć na względzie, że wysokość tych opłat nie może stanowić bariery uczestnictwa w projekcie, zwłaszcza w kontekście grupy docelowej. W żadnym razie jednak, nie jest to obowiązek. Możliwe jest finansowanie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich. W przypadku projektów, w których wkład własny wnoszony jest w ramach kosztów pośrednich, jak i bezpośrednich należy zapisać w jakiej kwocie wnoszony jest w kosztach pośrednich i w kosztach bezpośrednich. Ponadto należy określić formę wkładu własnego (pieniężny/niepieniężny) dla wkładu własnego w ramach kosztów bezpośrednich. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich traktowany jest jako pieniężny. W przypadku projektu, w ramach którego wkład własny wnoszony będzie w formie mieszanej należy podać w jakiej kwocie wnoszony będzie wkład każdej z form.

7. Czy szkolenie z kompetencji cyfrowych może obejmować dowolny obszar lub dowolnie wybrane kompetencje z zakresu DigComp 2.1?

W związku ze zmianą w pkt 5.3.1.4 Regulaminu, standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu, powinien być  zgodny z nowelizacją europejskich ram kompetencji cyfrowych  – DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use[1]Ramy DigComp 2.1 opisują 21 kompetencji cyfrowych i grupują je w pięciu obszarach. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja i dane, Komunikacja i współpraca i Tworzenie treści cyfrowych, na dowolnym poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego.

[1] JRC Publications Repository – DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (europa.eu)

8. Czy szkolenie z kompetencji cyfrowych może obejmować dowolny obszar lub dowolnie wybrane kompetencje z zakresu DigComp 2.1?

Jeżeli wnioskodawca decyduje się, iż uczestnicy projektu będą nabywać kwalifikacje cyfrowe a nie kompetencje, to po pierwsze należy we wniosku wskazać wyraźnie, że wsparcie dla uczestników będzie dotyczyło nabywania kwalifikacji cyfrowych. W przypadku kwalifikacji, zgodnie z tym co napisano powyżej, nie ma zastosowania warunek wynikający ze stosowania „ram kompetencji”. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby nabycie tych kwalifikacji odbyło się zgodnie ustalonymi (dla danej kwalifikacji) wymaganiami, a ich osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Kwestia wymogów w zakresie nabycia danej kwalifikacji cyfrowej jest zatem uzależniona od zastosowanego przez wnioskodawcę systemu certyfikacji (np. ECDL, VCC lub inne).

9.Czy w przypadku obszarów kompetencji z pyt.2 egzaminy muszą być przewidziane z każdego obszaru, aby można było daną osobę uwzględnić we wskaźnikach rezultatu osobę, która nabyła kwalifikację, czy wystarczający będzie egzamin dot. jednego – dowolnego obszaru?

Osoba może zostać wykazana we właściwym wskaźniku rezultatu dotyczącym kwalifikacji po ich nabyciu wg. zasad wskazanych w odpowiedzi drugiej.

10.Czy w przypadku gdy uczestnik, będzie objęty szkoleniem obejmującym 5 obszarów kompetencji cyfrowych – czy w takim przypadku można zaplanować egzamin zewnętrzny w zakresie jednego – dowolnego obszaru kompetencji cyfrowych, aby można było daną osobę uwzględnić we wskaźnikach rezultatu osobę, która nabyła kwalifikację?

W przypadku udzielania w projekcie wsparcia polegającego na nabywaniu przez uczestników kwalifikacji cyfrowych nie odnosimy się do ram kompetencji i obszarów kompetencji.

11. Czy jest określona stawka jednostkowa dla szkoleń dot. kompetencji cyfrowych?

Nie, dla szkoleń z kompetencji cyfrowych nie ustalono stawki jednostkowej.

12. W związku z trwającym naborem w ramach Konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dot. wymogu określonego w pkt. 3.2 Regulaminu o brzmieniu:

“w przypadku gdy nie jest możliwe zweryfikowanie przez IOK informacji nt. posiadanej we wskazanym okresie siedziby projektodawcy na terenie województwa w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty urzędowe, wydane przez właściwy organ administracji publicznej – potwierdzające posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby lub oddziału lub głównego miejsca wykonywania działalności albo dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.
(powyższe dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie).”

Jesteśmy lokalnym oddziałem NGO z siedzibą w Warszawie. Prowadzimy od 6 lat oddział ne terenie woj. zachodniopomorskiego. Oddział nie jest wpisany do KRS.

Nasz oddział  zachodniopomorski mieści się na terenie Gminy Międzyzdroje (Grodno 1c, 72-500 Międzyzdroje) i prowadzi działania na terenie całego powiatu kamieńskiego.

Czy wystarczającym dokumentem dla spełnienia tego kryterium będzie dokument podpisany przez burmistrza/wójta jakiejkolwiek z Gmin powiatu kamieńskiego, że Nasza Fundacja prowadzi oddział w woj. zachodniopomorskim?  Czy musi to być oświadczenie Burmistrza Gminy Międzyzdroje?

Proszę też o informację jaki jest minimalny zakres treści, który musi zawierać taki dokument urzędowy?

Dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony w przepisanej formie, przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a podstawą do jego wydania musi być odpowiedni przepis.

W związku z tym, oświadczenie Burmistrza gminy nie będzie spełniało tych wymagań. Takim dokumentem mogłaby być przykładowo deklaracja na podatek od nieruchomości w oddziale + potwierdzenie zapłaty podatku.

13. Jaki jest przewidziany koszt na jednego uczestnika?  Czy wnioskodawca jest zoboweiązany do wyliczenia średniego kosztu na uczestnika konkursu (biorąc pod uwagę alokację i liczbę uczestników w projekcie w konkursie (str. 23 Regulaminu – 1711 osób o niskich kwalifikacjach i 1263 osób  w wieku 50+ czyli łącznie 2974?) Czy jednak ma stosować stawki rynkowe bez wyliczenia średniego kosztu na uczestnika w konkursie? Czy dokument “specjalna strefa włączenia w obszarze województwa zachodnbiopo0morskiego oraz planowane kierunki działań  interwencyjnych” z marca 2019 jest aktualnie obowiązującym dokumentem?

Wszystkie projekty w ramach danego naboru muszą być projektami, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartości 100 tys. EUR i jednocześnie muszą być rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych opracowanych przez beneficjenta. Jednocześnie w sytuacji, w której dla części kosztów istnieje obowiązek stosowania stawek jednostkowych (np. szkolenia językowe w obszarze kształcenia ustawicznego) stawka wykazywana jest w szczegółowym budżecie projektu i stanowi podstawę do wyliczenia kwoty ryczałtowej. Stawka służy więc wyłącznie wskazaniu racjonalnego kosztu usługi a podstawą rozliczenia w projekcie jest kwota ryczałtowa. Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania wartości właściwych stawek w kalkulacji budżetu projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w części 5.3 Regulaminu.

Rekomenduje się, aby koszty związane z zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego) zostały zawarte w ramach ww. zadania i stanowiły odrębną kartę wydatku.

Zaleca się, aby wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu stanowiły odrębne zadanie.

Wyjaśniam, iż średni koszt na uczestnika zostanie wyliczony automatycznie przy tworzeniu budżetu. Natomiast nie jest określona odgórnie kwota – wartość przypadająca na uczestnika.

Jednocześnie przypominamy, iż dla kursów językowych zostały określone stawki jednostkowe zawarte w Regulaminie konkursu.

Wszelkie poniesione w ramach projektu koszty powinny być racjonalne, efektywne i uzasadnione.

Aktualizację dokumentu pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” znajdzie Pani pod adresem:

http://eregion.wzp.pl/aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-1

Zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr 1075/21 z dnia 28 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. konkursu w ramach działania 8.10 RPO WZ znajdują się pod adresem: Serwis informacji o dotacjach w województwie zachodniopomorskim (wup.pl)