Działanie 8.10 (K52) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 sierpnia 2019

FAQ – najczęsciej zadawane pytania

1. Czy kryterium  Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub  oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2):

a) musi być spełnione zarówno przez Lidera jak i Partnerów projektu?

b) czy podmioty działające krócej niż rok są wykluczone ze wsparcia? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie dlaczego?

c) czy organizacje pozarządowe posiadające siedzibę poza woj.zachodniopomorskim ale prowadzące działalność ( nie gospodarczą ale pożytku publicznego) na terenie woj. zachodniopomorskiego są wykluczone ze wsparcia

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy. Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym podmioty istniejące poniżej 1 roku co do zasady nie mogą spełnić przedmiotowego kryterium, co wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z powyższym prowadzenie działalności przez organizację pozarządową na terenie województwa zachodniopomorskiego musi zostać poparte odpowiednimi zapisami we wskazanych powyżej dokumentach.

2. Proszę o uściślenie informacji związanego kryterium w konkursie 8.10, które wskazuje, że Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego” – czy dodatkowym miejscem wykonywania czynności może być posiadane od kilku lat biuro projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, które wynajmowane jest długoterminowo?

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

3. Czy jako przedsiębiorca mogę zgłosić swojego pracownika na szkolenie odbywające się w Warszawie? Jaką umowę musi mieć ten pracownik i jak długo musi być zatrudniony?

Przywołane  Działanie 8.10 dotyczy podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych w zakresie, zwykle, podstawowym lub średniozaawansowanym i jest skierowane przede wszystkim do:

– osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej ze średnim wykształceniem);

– kobiet;

– osób w wieku 50 +;

– osób niepełnosprawnych;

– osób zamieszkujących tereny gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia.

Do udziału w projekcie osoby zgłaszają się samodzielnie, nie jako oddelegowane przez pracodawcę.

W obecnej chwili projekty z tego Działania, w których oferowano kursy języka już są zakończone. Nowa oferta pojawi się dopiero z początkiem przyszłego roku.

Natomiast, w sytuacji gdy Pan jako pracodawca chciałby wysłać pracownika na szkolenie, i ma ono związek z jego pracą, to istnieje inne rozwiązanie. Może Pan jako przedsiębiorca skorzystać z projektów współfinasowanych ze środków unijnych, oferujących częściową refundację kosztów szkolenia pracownika. Jest do Działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdzie pan pod tym linkiem:

http://rpo.wup.pl/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

W celu przystąpienia do projektu należy kontaktować się z jednym z wybranych przez Pana operatorów (wszyscy oferują te same usługi). Szkolenie wybiera Pan samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych, a miejsce jego realizacji nie ma znaczenia (trzeba jednak mieć na uwadze, że refundacja dotyczy wyłącznie kosztów samego kursu/szkolenia, a nie kosztów delegacji pracownika).

4. Czy w ramach konkursu partnerem w projekcie może być podmiot szkoleniowy, który nie spełnia kryterium: 1 rok przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego przy założeniu, że Projektodawca będący liderem projektu spełnia rzeczone kryterium.

Spełnienie kryterium dopuszczalności nr 5 Wymogi organizacyjne pkt. 2 Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. (Typ projektu 1, 2) odnosi się wyłącznie do Projektodawcy.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, dostępnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) lub dokumentu urzędowego wydanego przez właściwy organ administracji publicznej załączonego do wniosku.

W przypadku podmiotów prawa handlowego, posiadających wpis do KRS, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie posiadania siedziby lub oddziału podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do CEIDG, wymóg spełnienia kryterium dotyczyć będzie głównego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryterium uznaje się za spełnione, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest  podmiot, którego siedziba  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto należy podkreślić, iż kryteria dopuszczalności oceniane są 0-1 (spełnia/nie spełnia), w związku z powyższym niespełnienie przedmiotowego kryterium wiąże się z odrzuceniem wniosku na tym etapie oceny projektów.

5. Czy wkład własny w projekcie dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych może zostać wniesiony w projekcie częściowo w formie kosztów pośrednich a częściowo w formie niewielkich opłat pobieranych od uczestników szkoleń, pod warunkiem że opłaty te nie będą stanowiły bariery dla uczestnictwa w projekcie tylko będą stanowiły czynnik motywujący do ukończenia szkoleń i nauki.

Wkład własny Beneficjenta może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich, jak również mogą Państwo przewidzieć częściową odpłatność przez uczestników projektu  za udział w kursie. Wymaga to jednak uzasadnienia we wniosku, a planowana wysokość wkładu własnego uczestnika nie może stanowić bariery uczestnictwa w projekcie.

6. Czy w konkursie 8.10, może startować kobieta po 40 roku życia, aktualnie samozatrudnienie – działalność jednoosobowa. 

Cel – dokształcenie w nowej specjalizacji – kurs projektowanie biżuterii 3D? Kurs jest w Warszawie, niezbędny jest specjalistyczny laptop oraz w późniejszym terminie program do projektowania.

Jeżeli nie jest to odpowiedni konkurs, to moje pytanie i prośba, czy mogliby Państwo wskazać inny, bardziej odpowiedni do powyższego celu.

Przywołane Działanie 8.10 dotyczy podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych w zakresie, zwykle, podstawowym lub średniozaawansowany i jest skierowane przede wszystkim do:

– osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej ze średnim wykształceniem);

– kobiet;

– osób w wieku 50 +;

– osób niepełnosprawnych;

– osób zamieszkujących tereny gmin należących do Specjalnej Strefy Włączenia.

Wnioski składane są prze instytucje szkoleniowe, szkoły językowe etc. i dotyczą większej ilości osób do objęcia wsparciem.

Natomiast, w sytuacji gdy prowadzi Pani działalność gospodarczą istnieje inne rozwiązanie. Może Pani jako przedsiębiorca skorzystać z projektów współfinasowanych ze środków unijnych, oferujących częściową refundację kosztów szkolenia. Jest do Działanie 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie niezbędne informacje znajdzie pan pod tym linkiem:

http://rpo.wup.pl/dowiedz-sie-wiecej/szkolenia-i-kursy-dla-przedsiebiorcow/

W celu przystąpienia do projektu należy kontaktować się z jednym z wybranych przez Panią operatorów (wszyscy oferują te same usługi). Szkolenie wybiera Pani samodzielnie z Bazy Usług Rozwojowych, a miejsce jego realizacji nie ma znaczenia (trzeba jednak mieć na uwadze, że refundacja dotyczy wyłącznie kosztów samego kursu/szkolenia, a nie kosztów delegacji pracownika).

7. Pytanie dotyczące wskaźników produktu. Otóż w regulaminie konkursu można znaleźć informację, że minimum 50% uczestników stanowić mają osoby o niskich kwalifikacjach oraz że preferowane będą osoby w wieku 50+.

Czy osoby w dwóch ww kategorii (niskie kwalifikacje i wiek 50+) to jedyne osoby które można uwzględnić w projekcie ? Czy też udział w projekcie można zaplanować np. dla osoby z wyższym wykształceniem która ma 30 lat ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs (wersja 1.1) sekcja 2.1.3 (strona 12) Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

Osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz  osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwaga !

W ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 wsparcie obligatoryjnie musi być skierowane do osób fizycznych  – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w wieku 25 lat i więcej.

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25 lat i więcej w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób.

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tego typu projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z obszarów rewitalizowanych.

Przedstawione powyżej kategorie uczestników projektu nie stanowią katalogu zamkniętego. Należy jednak mieć na uwadze, iż zasadność udziału danej grupy docelowej oceniana będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w oparciu o sporządzoną diagnozę sytuacji problemowej.

Ponadto przytoczone przez Pana kryterium premiujące nr 2 Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (Typ projektu 1, 2) ma charakter fakultatywny. Natomiast uzyskanie dodatkowych 20 pkt. może mieć istotny wpływ na ostateczny kształt listy rankingowej.

8. Czy  jest określona górna granica wieku uczestników oraz czy mogą być objęci wsparciem emeryci i renciści?

Nie określamy górnej granicy wieku uczestników. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż wsparcie oferowane w ramach projektu powinno przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy. Zgodnie z regulaminem konkursu „celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25 lat i więcej w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tego typu projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób z obszarów rewitalizowanych. Zaproponowany katalog kompetencji (tj. w zakresie znajomości technologii informacyjno komunikacyjnych i języków obcych) ma horyzontalny wpływ na sytuację osób dorosłych na rynku pracy – posiadanie wskazanych powyżej umiejętności przyczynia się do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia, jednocześnie umożliwia dalszą samorealizację i rozwój osobisty”.

9. Czy w związku z Kryterium nr 5 i wymogiem przedstawienia  w części E wniosku wskaźnika „Liczba osób w wieku 25 i więcej objętych wsparciem w programie” odzwierciedlający liczbę osób objętych wsparciem ogółem oraz liczbę osób objętych wsparciem do 30.06.2021 należy stworzyć w części E własny wskaźnik,który wskazuje podział na liczbę osób w wieku 25 lat  i więcej ogółem  oraz liczbę osób objętych wsparciem do 30.06.2021?

Tak, należy dodać własny wskaźnik projektowy dot. osiągnięcia wskaźników do 30/06/2021 r.

10.Czy w związku z powyższym konkursem należy wypełniać w generatorze wniosków:

-punkt A.12.3 Analiza występowania pomocy publicznej  jeżeli zaznaczamy,że projekt będzie realizowany bez pomocy publicznej?

– punkt B8 Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą?

Nie ma możliwości opublikowania wniosku bez uprzedniego wypełnienia wszystkich jego części.

11.Proszę o definicję gmin  z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia

Specjalna strefa włączenia składa się z obszarów o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno- gospodarczego w regionie. Na http://www.wzs.wzp.pl/programowanie-rozwoju/specjalna-strefa-wlaczenia/biezace-informacje-o-ssw/najnowsza-aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa znajdzie Pani wszelkie bieżące informacje dotyczące Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim wraz z dokładną mapą przedstawiającą ten obszar.

12. Czy Wnioskodawca może samodzielnie realizować szkolenia w projekcie czy jednak musi kierować uczestników na usługi rozwojowe oferowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych?

Projektodawca może samodzielnie realizować działania szkoleniowe w ramach projektu.

13. Czy zostanie wybrany tylko  jeden Wnioskodawca w ramach typu projektu nr 1?

Rzeczywiście, kryterium zgodność wsparcia narzuca pewne uwarunkowania które mogą spowodować, iż w ramach danego typu projektu dofinansowany zostanie jeden projekt.

14.Według regulaminu standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020? Projekt obejmuje co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja,Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania  (powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego).

-czy w związku z powyższym sformułowaniem kwalifikacje cyfrowe nie muszą obejmować wszystkich kompetencji cyfrowych z wspomnianych trzech obszarów(Informacja,Komunikacja,Tworzenie treści) oraz nie muszą zakładać uzyskania kwalifikacji na 3 poziomach zaawansowania,tj.A,B,C?

Zaplanowane w projekcie szkolenia komputerowe muszą zakładać wsparcie w zakresie wszystkich kompetencji na poziomie odpowiednim dla uczestnika projektu.

15. Czy projekt musi być realizowany z wykorzystaniem podejścia popytowego i tym samym usługi muszą być oferowane za pośrednictwem BUR?

Przedmiotowe Działanie nie zakłada realizacji szkoleń poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

16. Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji ale nie spełniające kompetencji cyfrowych określonych w załączniku nr 2 i ram DIGCOMP, np szkolenia z grafiki komputerowej

Nie. Szkolenia w ramach przedmiotowego Działania muszą spełniać określone standardy. Inne szkolenia np. z zakresu grafiki komputerowej można zaplanować m.in. w ramach Działania 8.6 RPO WZ Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

17. Czy w ramach budżetu należy określać  rodzaj szkoleń(nazwę) czy średnią kwotę za szkolenia przypadającą na 1 uczestnika?

Budżet należy zaplanować w sposób możliwie najbardziej szczegółowy.

https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1 – tutaj znajdzie Pani Instrukcję użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI2014 oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego dla projektów w ramach EFS.

http://rpo.wup.pl/announcements/dzialanie-8-10-k52-faq/ – tutaj znajdzie Pani najczęściej zadawane pytania w ramach tego naboru. Sekcja jest uzupełniana na bieżąco.

18. Czy Wnioskodawcą do konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w zakresie szkoleń TIK może być podmiot, który w PKD nie ma wpisanego obszaru edukacji tylko 62.09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (wersja 1.1) str. 12
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  •  wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Należy jednak podkreślić, iż jednym z kryteriów oceny złożonych wniosków jest Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć realizowanych:

  • w obszarze wsparcia projektu
  • na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
  • na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

 19. Pytanie odnosi się do punktu w generatorze E.4.2. Wpływ rezultatów na zmniejszenie istniejących w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu barier równościowych (tylko kobiety i mężczyźni) – czy w tym punkcie należy określić bariery równościowe oraz sposoby ich niwelowania poprzez realizowane wsparcie w projekcie? Co w przypadku braku stwierdzonych barier równościowych?

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także poszukanie odpowiedzi na poniższe pytania, takie jak:

– Czy któraś z płci znajduje się w gorszym położeniu? Ma gorszy dostęp do edukacji, zatrudnienia lub innych obszarów, do których odnosi się projekt? Mniejszy wpływ na podejmowanie kluczowych, strategicznych decyzji?

– Jakie są tego przyczyny tego stanu? Jakie można zidentyfikować bariery równości bazując na dostępnych danych ilościowych i/lub jakościowych?

– Czy określono zmianę, niwelującą gorsze położenie jednej z płci, zakładającą eliminowanie (częściowe lub całościowe) barier równości?

Charakteryzując grupę docelową należy wziąć pod uwagę:

– Czy zostały doprecyzowane wszystkie jej cechy, nie tylko sprowadzające się do podziału na płeć (np. wiek, niepełnosprawność)?

– Czy odniesiono się do specyficznej sytuacji grupy docelowej, wynikającej z jej charakterystyki?

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych , wniosek o dofinansowanie musi zawierać działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn tak, aby na każdym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.

Zachęcam również do zapoznania się ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS stanowiącym załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

20. W regulaminie konkursu na str.46 zapisano „W przypadku kompetencji cyfrowych, dla 1 Typu projektu przewidziane wsparcie kończyć się musi uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami.”

W innych częściach dokumentacji, kiedy jest mowa o kompetencjach, nie jest wymagana certyfikacja zewnętrzna, tylko  dokument potwierdzający nabycie kompetencji przez UP zgodnie z 4 etapami. Dlatego też dla Wnioskodawcy nie jest zrozumiały powyższy zapis, który mówi o zdobyciu certyfikatu zewnętrznego w odniesieniu do kompetencji.

W przypadku kompetencji cyfrowych, dla 1 Typu projektu przewidziane wsparcie kończyć się musi uzyskaniem przez uczestników projektu dokumentu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami o których mowa  w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Typ projektu 1)